Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd <p>Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneğini tarafından yayımlanan çift-kör hakemli bilimsel çevirimiçi bir dergidir. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi; erken çocukluk dönemi ile doğrudan ilişkili disiplinler arası bir perspektif ile özgün nitel ve nicel araştırmalara yer vermekle birlikte yayın önceliğini özgün bilimsel araştırmalara vermektedir.</p><p><strong>Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi;</strong></p><ul><li>Bahar ve Güz sayıları olmak üzere yılda iki sayı ve ayrıca bilimsel çalışmaların kamu ile hızlı bir şekilde paylaşılması için yılda bir kez özel sayı çıkarmaktadır.</li><li>Sisteme yüklenecek ve yayımlanacak çalışmalar için <strong>hiçbir ücret talep etmemektedir.</strong></li><li>Bilimsel çalışmaları kabul edebilmesi için <a href="/index.php/eccd/user/register">kayıt olmanız</a> gerekmektedir.</li><li>Yazım formatına <a href="/index.php/eccd/about/submissions#authorGuidelines">yazar rehberinden</a> ulaşabilirsiniz.</li><li>Sisteme yüklenecek tüm çalışmalar <strong>isimsiz</strong> olmalıdır.</li><li>Sisteme çalışmanızı yüklerken <strong>bölümünüzü</strong> belirtiniz (Ör: Araştırma Makalesi, Derleme vb)</li></ul><p><strong>Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisinde yayıma kabul edilen araştırmalara <span>DOI ® numarası</span> atanmaktadır.</strong></p><p><strong>ÖNEMLİ: </strong>Yazar kaydı ve makale gönderimi esnasında <strong><a href="https://orcid.org/">ORCID</a> </strong>numaralarının eklenmesi zorunludur.</p><p><strong>ÖNEMLİ: </strong><span>Makale gönderimi esnasında aday makalenin </span><strong><span>ortak tüm yazarlarının</span></strong><span> sisteme kaydedilmiş olması </span><strong><span>zorunluluktur.</span> </strong><span>Bu, aday makale başvurusu yapan </span><strong><span>yazarın sorumluluğundadır</span></strong><span>. Daha sonra yazar eklemesi </span><strong><span>yapılmayacaktır.</span></strong></p><p><strong><span><span>ÖNEMLİ: </span></span></strong>Değerlendirmesi tamamlanmış ve kabul almış tam metin İngilizce makaleler ve uzun özet (extended abstract) için basım öncesi proofreading yaptırmanız gerekmektedir. Proofreading yaptırdığınızı gösteren belgeyi "Proofreading Dosyası" olarak sisteme yükleyebileceğiniz gibi Makale başvuru numaranızı belirterek <a href="mailto:eccd.jecs@gmail.com">eccd.jecs@gmail.com</a> adresine de gönderebilirsiniz.</p><p> </p><p><strong><a href="/dergidosya/ECCD_Turkce_Sablon.docx">Makale Şablonunu İndiriniz</a></strong></p><p><strong><a href="/dergidosya/Yazar_Rehberi.pdf">Yazar Rehberini İndiriniz</a></strong></p> Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği tr-TR Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2564-7601 60-72 aylık çocukların dil gelişimleri, temel matematiksel akıl yürütme becerileri ve görsel algı düzeylerinin incelenmesi https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/453 <p>Bu çalışma, 60-72 ay arasındaki çocukların dil gelişimi, temel matematiksel akıl yürütme becerileri ve görsel algı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelenmek amacıyla planlanan ilişkisel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 60-72 ay aralığındaki 54 kız 49 erkek olmak üzere 103 çocuk oluşturmuştur. Veriler "Genel Bilgi Formu", "“Erken Dil Gelişimi Testi Üçüncü Versiyonu - TEDİL-3", " Erken Matematiksel Akıl Yürütme Becerileri Değerlendirme Aracı " ve " Frostig Görsel Algı Testi " kullanılarak elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, algılama sabitliği ve mekânla konumun algılanmasının çocukların cinsiyetine göre farklılaştığı bulunmuştur. Ayrıca çocukların dil gelişimi, matematiksel akıl yürütme becerileri ile görsel algıları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.</p> Aziz Küçükkelepçe Aysel Köksal Akyol Telif Hakkı (c) 2023 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-04-30 2023-04-30 7 1 4 24 10.24130/eccdjecs.1967202371453 Türkiye’de okul öncesi dönemde duygu düzenlemeye yönelik yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/461 <p>Bu çalışma, okul öncesi dönemde duygu düzenleme üzerine yapılan lisansüstü tezleri yıl, üniversite, tür, yöntem, veri analiz teknikleri, ölçme araçları, örneklem ve anahtar kelimeler açısından inceleyerek konuya bütüncül bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma modelinde tasarlanan çalışmanın veri kaynağını 2011-2021 yılları arasında yazılan lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Sonuç olarak okul öncesi dönemde duygu düzenleme üzerine yapılan lisansüstü tezlerin çoğunun sadece nicel araştırma yöntemleri ile tasarlandığı, nitel araştırma yöntemlerinin ise hiç kullanılmadığı görülmüştür. Ayrıca tezlerin büyük çoğunluğunda çalışma grubu olarak sadece okul öncesi dönem çocuklarının yer aldığı ve ölçme aracı olarak ağırlıklı olarak ölçeklerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu tezlerin anahtar kelimeleri ise çoğunlukla duygu, duygu sosyalleşmesi, duygu düzenleme becerileri, mizaç, oyun ve anne-çocuk ilişkisi olmuştur.</p> Tuğba Çandır Sevil Filiz Telif Hakkı (c) 2023 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-04-30 2023-04-30 7 1 25 45 10.24130/eccdjecs.1967202371461 Okul öncesi öğretmenlerinin dinleme becerilerine ilişkin görüşleri https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/472 <p>Dinleme becerisi en temel iletişim becerisidir. Doğumdan önce dinleme becerisi kullanılmaya başlanır ve hayat boyu en fazla kullanılan iletişim becerisi olarak yerini alır. Özellikle okul öncesi dönemde çocuklar iletişim becerilerinden yalnız dinleme ve konuşmaya sahip olduklarından, iletişim kurmada ve eğitsel faaliyetlerinde bu iki beceriyi kullanırlar. Bu noktada okul öncesi öğretmenlerinin dinleme becerisinin öneminin farkında olması ve dinleme türlerini bilerek uygun durumlarda uygun dinleme türünü kullanmaları için çocukları yönlendirebilmesi, eğitim öğretim sürecinin kalitesini arttırmada büyük önem taşır. Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin dinleme becerilerine ilişkin farkındalıklarını ve görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmış, veriler Kütahya ilinde görev yapan 10 okul öncesi öğretmeninden yarı yapılandırılmış görüşme soruları aracılığıyla görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğretmenlerin dinleme becerilerinin öneminin farkında olduğu ancak konuya ilişkin gerekli bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. Ayrıca öğretmenler dinleme becerilerini kazandırırken çocuklardan, programdan veya ailelerden kaynaklı nedenlerle zorluklar yaşadıklarını belirtmişlerdir.</p> Murat Bartan Hatice Berna Türe Köse Telif Hakkı (c) 2023 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-04-30 2023-04-30 7 1 46 64 10.24130/eccdjecs.1967202371472 Özel gereksinimi olan ve olmayan okul öncesi çocuklar için Matematik Performansı Değerlendirme Aracının (MAPEDA) Geliştirilmesi https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/494 <p>Bu çalışmada, kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının yürütüldüğü okul öncesi sınıflarda eğitim gören özel gereksinimi olan ve olmayan öğrencilerin matematik performanslarının öğretmen görüşüne dayalı olarak belirlenmesine yönelik geçerli ve güvenilir bir değerlendirme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini; Ankara ve Gaziantep ili merkez ilçelerdeki toplam 40 anaokulundan 194 öğretmen oluşturmaktadır. Değerlendirme aracının maddeleri, çocukların matematik performansları dikkate alınarak öğretmen görüşüne göre; ‘‘1’’ ile ‘‘5’’ arasında puanlar verilerek puanlanmıştır. Matematik Performansı Değerlendirme Aracı’nın (MAPEDA 36-72 Ay) kapsam ve yapı geçerliği analizleri ile geçerlik; Cronbach Alfa, iki yarı test, alt-üst %27 grup ortalamaları ve madde toplam korelasyonu analizleri ile güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda MAPEDA'nın geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu anlaşılmıştır.</p> Savaş Berk Hatice Bakkaloğlu Telif Hakkı (c) 2023 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-04-30 2023-04-30 7 1 65 101 10.24130/eccdjecs.1967202371494 54-72 aylık çocukların değer düzeylerine anne-baba tutumu ve çocuğun mizacının ilişkisi https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/482 <p>Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 54- 72 aylık çocukların değer düzeylerine, anne-baba tutumlarının ve çocuğun mizacının etkisinin belirlenmesi ve çeşitli demografik değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediğinin araştırılmasıdır. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinde hazırlanmış bu çalışmanın örneklemini 201’i kız,183’ü erkek olmak üzere 384 çocuk oluşturmaktadır. Yapılan analizlere göre bulgularda çocukların değer düzeyleri alt boyutları ile mizaçları arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çocukların değer düzeyleri ile anne baba tutumları arasında ise, yine negatif yönlü bir ilişki vardır. Çalışma sonucuna göre 54-72 aylık çocukların değer düzeyleri ile çocuğun cinsiyeti, kardeş sayısı, anne-baba yaşı, baba eğitim düzeyi, anne çalışma durumu, sosyo-ekonomik düzey değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Mizaç ile değer düzeyi alt boyutları arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.</p> Hatice Kevser Alamehmet Asude Balaban Dağal Telif Hakkı (c) 2023 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-06 2023-05-06 7 1 102 120 10.24130/eccdjecs.1967202371482