Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd <p>Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneğini tarafından yayımlanan çift-kör hakemli bilimsel çevirimiçi bir dergidir. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi; erken çocukluk dönemi ile doğrudan ilişkili disiplinler arası bir perspektif ile özgün nitel ve nicel araştırmalara yer vermekle birlikte yayın önceliğini özgün bilimsel araştırmalara vermektedir.</p> <p><strong>Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi;</strong></p> <ul> <li>2023 yılı sonuna kadar yılda üç sayı çıkarmaktadır.</li> <li>Sisteme yüklenecek ve yayımlanacak çalışmalar için <strong>hiçbir ücret talep etmemektedir.</strong></li> <li>Bilimsel çalışmaları kabul edebilmesi için <a href="https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/user/register">kayıt olmanız</a> gerekmektedir.</li> <li>Yazım formatına <a href="https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/about/submissions#authorGuidelines">yazar rehberinden</a> ulaşabilirsiniz.</li> <li>Sisteme yüklenecek tüm çalışmalar <strong>isimsiz</strong> olmalıdır.</li> <li>Sisteme çalışmanızı yüklerken <strong>bölümünüzü</strong> belirtiniz (Ör: Araştırma Makalesi, Derleme vb.)</li> </ul> <p><strong>Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisinde yayıma kabul edilen araştırmalara DOI ® numarası atanmaktadır.</strong></p> <p><strong>ÖNEMLİ: </strong>Yazar kaydı ve makale gönderimi esnasında <strong><a href="https://orcid.org/">ORCID</a> </strong>numaralarının eklenmesi zorunludur.</p> <p><strong>ÖNEMLİ: </strong>Makale gönderimi esnasında aday makalenin <strong>ortak tüm yazarlarının</strong> sisteme kaydedilmiş olması <strong>zorunluluktur. </strong>Bu, aday makale başvurusu yapan <strong>yazarın sorumluluğundadır</strong>. Daha sonra yazar eklemesi <strong>yapılmayacaktır.</strong></p> <p><strong>ÖNEMLİ: </strong>Değerlendirmesi tamamlanmış ve kabul almış tam metin İngilizce makaleler ve uzun özet (extended abstract) için basım öncesi proofreading yaptırmanız gerekmektedir. Proofreading yaptırdığınızı gösteren belgeyi "Proofreading Dosyası" olarak sisteme yükleyebileceğiniz gibi Makale başvuru numaranızı belirterek <a href="mailto:eccd.jecs@gmail.com">eccd.jecs@gmail.com</a> adresine de gönderebilirsiniz.</p> <p> </p> <p><strong><a href="https://journalofomepturkey.org/dergidosya/ECCD_Turkce_Sablon.docx">Makale Şablonunu İndiriniz</a></strong></p> <p><strong><a href="https://journalofomepturkey.org/dergidosya/Yazar_Rehberi.pdf">Yazar Rehberini İndiriniz</a></strong></p> Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği tr-TR Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2564-7601 Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin anasınıflarında uygulanan rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/475 <p>Araştırmada, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin anaokullarında verilen rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışma temel nitel araştırma olarak tasarlanmıştır. Katılımcılar anaokullarında çalışan 12 psikolojik danışman ve rehber öğretmenden oluşmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerin analiz sonucunda, öğretmenlerin okul öncesi yaş grubu ile sağlıklı iletişim kurmada sorun yaşadıkları, genellikle mahremiyet ve davranış problemleri üzerine çalıştıkları, bu konularda okul öncesi öğretmenlerine de destek oldukları, okul öncesi öğretmenlerinin davranış problemleri ve kaynaştırma çalışmalarında kendilerinden destek bekledikleri anlaşılmıştır. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinden işbirliği ve aktif gözlem konusunda beklentileri olduğu gözlemlenmiştir. Alanda çalışan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin desteklenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasının etkili olabileceği önerilmiştir.</p> Fatma Bolattaş Gürbüz Nilay Özer Telif Hakkı (c) 2023 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-08-26 2023-08-26 7 2 125 142 10.24130/eccdjecs.1967202371475 Bağlanma Güvensizliği Tarama Envanterinin (2-5 Yaş) Türkçeye uyarlama çalışması https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/500 <p>Bu araştırmanın amacı, Bağlanma Güvensizliği Tarama Envanterinin Türkçe ’ye uyarlamasının geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olup olmadığının ortaya konulmasıdır. Araştırmanın örneklemini, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 540 anne oluşturmuştur. Çalışmaya dahil olan 250 ebeveynin çocukları 4, 290 ebeveynin çocukları ise 5 yaşındadır. Yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda, Bağlanma Güvensizliği Tarama Envanteri’nin 3 faktörlü yapısı doğrulanmıştır. Ölçeğin güvenirliğine dair Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α=.0,80 olarak bulunmuştur. Ölçekte bulunan boyutların toplam korelasyon değerleri 0,224 ile 0,490 aralığında değişmektedir. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda, ölçeğin kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğu anlaşılmıştır. Sonuçlar, uyarlaması yapılan ölçeğin, geçerli, güvenilir ve alanda kullanılabilecek bir ölçek olduğunu göstermiştir.</p> Ayber Acar Sema Soydan Telif Hakkı (c) 2023 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-08-26 2023-08-26 7 2 143 161 10.24130/eccdjecs.1967202372500 Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların oyun becerilerine yönelik yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/526 <p>Oyun, öğrenme, sosyalleşme, dil ve iletişimi teşvik ederek çocukların becerilerinin gelişimi için çok önemlidir. Ancak, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) doğal oyun öğrenimini engeller ve ek destek gerektirir. Bu çalışma, OSB oyun müdahaleleri üzerine Türkiye'de yapılan lisansüstü tezleri yıl, yaş, cinsiyet, katılımcılar, yöntemler, etkinlik ve oyunun rolünü dikkate alarak incelemektedir. 2008-2023 yılları arasında yapılmış 20 tez (14 yüksek lisans, 6 doktora) nitel doküman analizi kullanılarak analiz edilmiştir. 11'i oyunu bir amaç, 7'si bir araç ve 2'si hem amaç hem araç olarak kullanmıştır. Çalışmalar çoğunlukla 1 ila 19 yaş arasındaki erkek katılımcıları kapsamıştır. Deneysel tasarımlar ağırlıktadır ve genellikle tek denekli araştırmalar şeklinde yürütülmüştür. Tüm oyun müdahalelerinin OSB'li bireyler için etkili olduğu görülmüştür. İnceleme, araştırmacıları desteklemekte ve daha zengin kanıtlar sağlamak için daha fazla nitel/grup tasarımı yapılması çağrısında bulunmaktadır.</p> Mehmet İnce Yıldıray Kılıç Hasan Hüseyin Yıldırım Telif Hakkı (c) 2023 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-08-31 2023-08-31 7 2 162 178 10.24130/eccdjecs.1967202372526 Little pitchers have big ears: Father's participation in child's life through children's eyes https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/504 <p>In the study, the basic qualitative research method was used to determine the children's thoughts about the father's participation in the child's life. The study includes 20 children, aged 48-60 months, selected through purposive sampling to meet specific inclusion criteria. Research data were collected with a semi-structured interview form. Inductive content analysis was used in the analysis of the data. As a consequence of the research; while it has been determined that children perceive their fathers as the one who plays games, helps the mother, mends things, does the shopping, and uses media devices, it has been concluded that children play indoor-outdoor games with their father; that, during the time children spend with their father, they mainly do activities that support the cognitive, social, and emotional development of children, and that children mostly want to play with their fathers.</p> Eren Ertör Fatma Tezel Şahin Telif Hakkı (c) 2023 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-08-31 2023-08-31 7 2 179 200 10.24130/eccdjecs.1967202372504 “Everyone wants her child to be the nicest person”: Syrian mothers’ views on schooling of their young children https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/524 <p>Türkiye hosts approximately 3.5 million Syrian citizens under temporary protection status. Considering the effects of such a migration wave, Türkiye is one of the most affected countries by this situation. Many studies suggest that early childhood education can play a protective factor in the development of children at risk. Thus, it is important to examine Syrian children’s access to these services. In this phenomenological study, we aimed to understand the schooling of young Syrian children living in Turkiye regarding early childhood education services based on their mothers' views. We conducted semi-structured interviews with 12 mothers. Barriers to reaching ECE services, expectations from the educational services, information about how children spend their time, and concerns about social exclusion were the significant outcomes. All mothers agreed that they want their children to access early childhood education. Implications for researchers and practitioners working with immigrant children were provided. Also, findings were discussed within the scope of Berry’s acculturation theory.</p> Zeynep Avcı-Tozar Emine Ayyıldız Hacer Sümeyra Bilici Albayrak Telif Hakkı (c) 2023 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-08-31 2023-08-31 7 2 201 218 10.24130/eccdjecs.1967202372524 Erken çocuklukta bilişsel becerilerin değerlendirilmesi: Yaklaşımlar, yöntemler ve sınırlılıklar https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/525 <p>Bilişsel becerilerin, yaşamları boyunca bireylerin dünyayı anlama biçimlerini, sosyal etkileşimlerini ve akademik performanslarını etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle özellikle küçük çocukların gelişimlerinin ve öğrenmelerinin desteklenmesi için bilişsel becerilerin erken dönemde değerlendirilmesi ve değerlendirmeler doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerinin yapılandırılması oldukça önem taşımaktadır. Bilişsel becerilerin değerlendirilmesi aynı zamanda eğitimin amacının ve niteliğinin ölçülmesinde de önemli boyutlardan birini oluşturmaktadır. Küçük çocuklar söz konusu olduğunda bilişsel becerilerin ne şekilde değerlendirilebileceğine karar verilebilmesi için öncelikle çocukların beyin gelişiminin ve ilgili işlevlerinin bilinmesi; bilişsel değerlendirmelere temel oluşturan teorik yaklaşımların, uygun yöntem ve tekniklerin ve bunların avantajlarının ve sınırlılıklarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada erken çocuklukta bilişsel becerilerin ne şekilde değerlendirilebileceğine yönelik mevcut yaklaşımları gözden geçirmek ve değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda erken çocuklukta bilişsel becerilerin beyin gelişimi içerisindeki yeri irdelenmiş, bilişsel becerilerin değerlendirilmesine temel oluşturan yaklaşımlar incelenmiş ve ardından erken çocuklukta bilişsel becerilerin değerlendirilmesinde kullanılan tekniklerin avantajları ve sınırlılıkları tartışılmıştır.</p> Ebru Aydın Mehmet Toran Telif Hakkı (c) 2023 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-08-31 2023-08-31 7 2 219 243 10.24130/eccdjecs.1967202372525