Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd <p>Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneğini tarafından yayımlanan çift-kör hakemli bilimsel çevirimiçi bir dergidir. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi; erken çocukluk dönemi ile doğrudan ilişkili disiplinler arası bir perspektif ile özgün nitel ve nicel araştırmalara yer vermekle birlikte yayın önceliğini özgün bilimsel araştırmalara vermektedir.</p> <p><strong>Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi;</strong></p> <ul> <li>2023 yılı sonuna kadar yılda üç sayı çıkarmaktadır.</li> <li>Sisteme yüklenecek ve yayımlanacak çalışmalar için <strong>hiçbir ücret talep etmemektedir.</strong></li> <li>Bilimsel çalışmaları kabul edebilmesi için <a href="https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/user/register">kayıt olmanız</a> gerekmektedir.</li> <li>Yazım formatına <a href="https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/about/submissions#authorGuidelines">yazar rehberinden</a> ulaşabilirsiniz.</li> <li>Sisteme yüklenecek tüm çalışmalar <strong>isimsiz</strong> olmalıdır.</li> <li>Sisteme çalışmanızı yüklerken <strong>bölümünüzü</strong> belirtiniz (Ör: Araştırma Makalesi, Derleme vb.)</li> </ul> <p><strong>Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisinde yayıma kabul edilen araştırmalara DOI ® numarası atanmaktadır.</strong></p> <p><strong>ÖNEMLİ: </strong>Yazar kaydı ve makale gönderimi esnasında <strong><a href="https://orcid.org/">ORCID</a> </strong>numaralarının eklenmesi zorunludur.</p> <p><strong>ÖNEMLİ: </strong>Makale gönderimi esnasında aday makalenin <strong>ortak tüm yazarlarının</strong> sisteme kaydedilmiş olması <strong>zorunluluktur. </strong>Bu, aday makale başvurusu yapan <strong>yazarın sorumluluğundadır</strong>. Daha sonra yazar eklemesi <strong>yapılmayacaktır.</strong></p> <p><strong>ÖNEMLİ: </strong>Değerlendirmesi tamamlanmış ve kabul almış tam metin İngilizce makaleler ve uzun özet (extended abstract) için basım öncesi proofreading yaptırmanız gerekmektedir. Proofreading yaptırdığınızı gösteren belgeyi "Proofreading Dosyası" olarak sisteme yükleyebileceğiniz gibi Makale başvuru numaranızı belirterek <a href="mailto:eccd.jecs@gmail.com">eccd.jecs@gmail.com</a> adresine de gönderebilirsiniz.</p> <p> </p> <p><strong><a href="https://journalofomepturkey.org/dergidosya/ECCD_Turkce_Sablon.docx">Makale Şablonunu İndiriniz</a></strong></p> <p><strong><a href="https://journalofomepturkey.org/dergidosya/Yazar_Rehberi.pdf">Yazar Rehberini İndiriniz</a></strong></p> tr-TR eccd.jecs@gmail.com (ECCD-JECS) eccd.jecs@gmail.com (ECCD-JECS) Thu, 04 Jul 2024 21:19:35 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Okul öncesi eğitime devam eden çocukların akademik benlik saygısı ile saldırganlık yönelimi arasındaki ilişkinin incelenmesi https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/361 <p>Bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitime devam eden 60-72 aylık çocukların saldırganlık yönelimleri ile akademik benlik saygısı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Genel tarama modelinin ilişkisel tarama deseninde hazırlanan bu çalışmada rastgele örneklem yöntemi dikkate alınmıştır. Araştırma örneklemini toplamda 382 çocuk oluşturmuştur. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, çocukların akademik benlik saygısı düzeylerini belirlemek amacıyla “Akademik Benlik Saygısı Düzeyi Ölçeği”, çocukların saldırganlık yönelim düzeylerini saptamak amacıyla “36-72 Aylık Çocuklara Yönelik Saldırganlık Yönelim Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; okul öncesi eğitim kurumuna devam etmekte olan 60-72 aylık çocukların saldırganlık yönelim düzeyleri arttıkça akademik benlik saygısı düzeylerinde azalma görülmüştür. Çalışma sonucuna göre, anne-baba yaşı ve ailenin boşanma durumu değişkenleri ile çocukların akademik benlik saygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, cinsiyet, ailenin aylık gelir düzeyi ve çocuğa bakan kişi değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür. Bu çalışma sonucunda, çocukların saldırganlık yönelim düzeyleri ile boşanma durumu değişkenleri arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmazken, cinsiyet, anne yaşı, aile aylık gelir düzeyi ve çocuğa bakan kişi değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür.</p> Burçin Yırtıcı, Makbule Meziyet Arı Telif Hakkı (c) 2024 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/361 Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 +0000 ‘Benim de Sesim Var’ programının otizmli çocukların dil gelişimi ve anne - babaların yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin incelenmesi https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/466 <p>Araştırmanın amacı; alternatif ve destekleyici iletişim programı “Benim De Sesim Var” ın 2-7 yaş arası otizm tanılı çocukların dil gelişimi, otizm dereceleri ve aile yaşam kalitesine etkisini ölçmektir. Araştırma ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel olup, deney grubunda 13 kontrol grubunda 12 çocuk ve 25 anneden oluşmuştur. Araştırma İstanbul’da bir rehabilitasyon merkezinde yürütülmüştür. Çocukların dil gelişimi Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi, otizm dereceleri Çocukluk Otizmi Değerlendirme Ölçeği‘yle, annelerin yaşam kalitesi ise Otizmde Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği ile ölçülmüştür. Uygulama 16 hafta sürmüştür. Veriler SPSS.22 programında çözümlenmiştir. Veriler değerlendirilirken non-parametrik testler kullanılmıştır. Grup içi değerlendirmeler Mann- Whitney U testi ile gruplar arası karşılaştırmalar ise Wilcoxon İşaretli Sıra Testi ile yapılmıştır. Anlamlılık p&lt;0,05 düzeylerinde değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda deney grubu içerisinde dil gelişimi ve otizm derecesi açısından ilerleme gösterirken annelerin yaşam kalitesi açısından bir farklılık görülmemiştir. Grupların karşılaştırmasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Sonuçlar literatür çerçevesinde tartışılmıştır.</p> Yasemin Küçük, Ertan Görgü Telif Hakkı (c) 2024 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/466 Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 +0000 The Emotional expressions of mothers with children in the 5-6 age group https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/493 <p>Bu araştırma 5-6 yaş grubunda çocuğu olan annelerin duygu ifadelerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenen ve okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocuğa sahip 296 anne oluşturmuştur. Araştırma verileri Duyguları İfade Etme Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda, 5-6 yaş grubunda çocuğu olan annelerin duygu ifade düzeylerinin yüksek olduğu ve annelerin eğitim durumu değişkenine göre duygu ifade düzeylerinin farklılaştığı belirlenmiştir. Yükseköğretim mezunu olan annelerin duygu ifade düzeylerinin ortaöğretim mezunu annelerden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Annelerin duygu ifadelerinde, yaş, sahip olunan çocuk sayısı, çalışma durumu ve eşi ile birlikte yaşama durumu değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturmadığı belirlenmiştir.</p> Sema Öngören Telif Hakkı (c) 2024 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/493 Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 +0000 Annelerin 12-36 aylık bebekleri ile birlikte kitap okuma deneyimlerinin incelenmesi https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/515 <p>Bu araştırmada, 12-36 aylık bebekler ve annelerinin birlikte kitap okuma deneyimlerinin derinlemesine incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda birlikte kitap okuma etkinliklerinin niceliği, niteliği ve annelerin bu deneyimlere ilişkin görüşleri incelenmiştir. Nitel durum çalışması desenindeki araştırmanın örneklemini ölçüt örneklemeyle ulaşılan sekiz anne ve bebeği oluşturmuştur. Gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanan verilerin analizinde içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. Sonuç olarak; annelerin bebeklerine kitap okumaya önem verdikleri, erken aylardan itibaren okumaya başladıkları ve dil gelişimini desteklemenin yanı sıra farklı amaçlarla da okuyabildikleri görülmüştür. Tüm bebeklerin evinde kitap bulunduğu ancak çeşitliliğin sınırlı kaldığı, annelerin kitap seçimi konusunda bilinçlendirilmeleri gerektiği saptanmıştır. Son olarak annelerin jest ve mimik kullanımı, görsel okuma ve açıklamalar yapma, bebeğin sözel katılımını sağlama gibi nitelikli okuma davranışlarını sergiledikleri ancak dil kullanımlarının etiketleme düzeyinde kalması, beden hareketlerini kullanmamaları ya da okuma sonrası etkinlikleri göz ardı etmeleri gibi sınırlılıkları olduğu sonucuna ulaşılmıştır.</p> Dilara Harmandar-Ergül, Nesrin Işıkoğlu Telif Hakkı (c) 2024 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/515 Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 +0000 Okul öncesi dönem çocuklarının kaygı durumlarının ebeveyn duygu sosyalleştirme davranışları açısından incelenmesi https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/536 <p>Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarının kaygı durumlarının ebeveynlerin duygu sosyalleştirme davranışları ile ilişkisinin incelenmesidir. Çalışma grubu 3-6 yaş döneminde çocuğu olan 191 anneden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Yeniden Düzenlenen Okul Öncesi Kaygı Ölçeği ve Çocukların Olumsuz Duyguları ile Başa Çıkma Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız gruplar T testi, ANOVA, Pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre okul öncesi dönemdeki çocukların kaygı puanları çocukların cinsiyeti ve okul öncesi eğitimi alma durumuna göre anlamlı farklılık göstermiştir. Kaygı ölçeği puanları ile çocukların olumsuz duyguları ile başa çıkma ölçeği puanları arasında sosyal kaygı, genel kaygı, belirgin korku ve toplam kaygı alt boyutları ile ebeveynde sıkıntı, cezalandırıcı tepki ve küçümseyici tepki alt boyutları arasında pozitif yönde ilişki elde edilmiştir. Ayrılık kaygısı ile ebeveynde sıkıntı, cezalandırıcı tepki, küçümseyici tepki, duyguya odaklı tepki ve probleme odaklı tepki alt boyutları arasında pozitif yönde ilişki elde edilmiştir.</p> Zeynep Sena Derdiyok, Özlem Gözün Kahraman Telif Hakkı (c) 2024 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/536 Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 +0000 Erken çocukluk eğitimi ortamlarında açık uçlu materyallerin kullanımı https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/552 <p>Açık uçlu materyaller çocukların yaratıcılıklarını, problem çözme becerilerini geliştirerek zenginleştirici deneyimlere ve bütüncül gelişimlerine olanak sağlar. Erken çocukluk eğitimi ortamlarında açık uçlu materyallere yer verilmesi ve bu materyallerin eğitim uygulamalarına entegre edilmesi son derece önemlidir. Açık uçlu materyallerin potansiyel faydalarını anlamak için, bu materyallerin kullanımına temel oluşturan teorik yaklaşımların bilinmesi ve yetişkinlerin üstleneceği rolün sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bahsedilen gerekçelerle derleme niteliğindeki bu çalışmada erken çocukluk eğitimi ortamlarında açık uçlu materyallerin kullanımının eğitim ve oyun ortamına sunacağı katkılara yönelik yaklaşımların gözden geçirilmesi, mevcut araştırmaların değerlendirilmesi ve eğitimciler için uygulamaya yönelik önerilerin sunulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmada öncelikle açık uçlu materyaller kavramı tanımlanarak temel oluşturan yaklaşımlar irdelenmiş, daha sonra bu materyallerin çocukların gelişimine sunduğu katkılar ve materyallerin eğitim ortamına entegrasyonu ile sürecin tamamında kritik bir öneme sahip olan yetişkinin rolüne yer verilmiştir.</p> Neşe Aşkar Telif Hakkı (c) 2024 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/552 Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 +0000 The new role of teachers today: Being a trauma-informed teacher https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/571 <p>Travmatik olayların çocuklar üzerindeki etkilerinin daha fazla fark edilmeye başlanması ile dünya literatüründe travma bilgili eğitim yaklaşımlarına olan ilgi artmıştır. Böylece travmanın çocuklar üzerindeki fizyolojik, sosyal, duygusal ve akademik etkilerini anlamak ve eğitim sistemlerinde değişiklikler yapmak gerektirdiğini vurgulayan bir anlayış oluşmuştur. Travma bilgili eğitim anlayışı, güvenli ve destekleyici bir sınıf ortamı yaratmayı, tetikleyicilere ve travma tepkilerine karşı dikkatli olmayı, öz düzenlemeyi teşvik etmeyi ve travma yaşayan öğrencilere uygun destek sağlamayı içermektedir. Bu anlayış doğrultusunda, eğitimcilerin travmanın çocuk üzerindeki etkilerini tanıyıp en aza indirmek için nasıl tepki vereceklerini bilmeleri ve uygun desteği sağlama konusunda bilgi ve becerilere sahip olması gerekmektedir. Böylece travma bilgili öğretmen çocukların yaşadığı zorlukları erken dönemde tanımlayabilir, yeniden travma yaşama riskini azaltabilir, uygun destek ve kaynakları sağlayarak sıkıntının artmasını engelleyebilir ve iyileşme için güvenli bir ortam sağlayabilir. Ancak Türkiye travma açısından kırılgan bir ülke olmasına rağmen, Türkiye'de travma ve eğitim ilişkisi yeterince ele alınmamıştır. Bu çalışmada travma bilgili öğretmen anlayışı kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Çalışma sonucunda ise kültürel hassasiyetimizi yansıtan, duyarlı, kanıta dayalı uygulamalar ve araştırmalar yapılarak travma bilgili okul sistemlerinin oluşturulması, travma bilgili öğretmenlerin bu konudaki yetkinliklerinin artırılması ve desteklenmesi önerilmektedir.</p> Emine Ahmetoğlu, Tringa Shpendi Şirin, Tuğba Türk Kurtça Telif Hakkı (c) 2024 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/571 Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 +0000