Forthcoming

Türkiye’de okul öncesi eğitim ve kanıt temelli sınıf yönetimi stratejileri

https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202261408

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Okul öncesi, Önleyici sınıf yönetimi, Kanıt temeli sınıf yönetimi, Öğretmen profili

Özet

Tüm öğrenciler için başarılı bir öğrenme çevresinin oluşturulması ve sürdürülmesi amacıyla öğretmenler tarafından planlanan ve uygulanan etkinlikler bütünü olan sınıf yönetimi (SY) her öğrencinin akademik ve sosyal yaşamdaki başarısına etki eden faktörlerin başında gelmektedir. 1990’lı yıllardan sonra kanıt temelli uygulamalar kavramının eğitim alanına girmesi ve hızla yaygınlaşması sonucunda SY konusundaki çalışmalarda gittikçe daha fazla ölçüde çocukların akademik becerileri ve davranışları üzerinde etkili olduğu deneysel araştırmalarla kanıtlanmış SY stratejilerinin önemi vurgulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, okul öncesi (OÖ) öğretmenlerinin hangi SY stratejilerini kullandıklarının belirlenmesi amacıyla, 2005-2020 yılları arasında ülkemizde yayınlanan SY çalışmaları taranmış; kullanılan stratejiler kanıt temelli sınıf yönetimi (KTSY) çerçevesinde gözden geçirilmiştir. Ayrıca doğrudan kanıt temelli stratejiler arasında yer almayan fakat SY ile ilişkili olduğu kabul edilen bütünleştirme ve aile katılımı konuları da çalışma kapsamında ele alınmıştır. Çalışma sonunda, KTSY stratejilerinin OÖ eğitimde kullanılmasının önemi vurgulanarak, OÖ öğretmenleri için geliştirilen hizmet öncesi ve hizmet içi programlarda KTSY stratejilerine yer verilmesi önerilmiştir.

Referanslar

Akalın, S., Demir, Ş., Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., & İşcen, F. (2014). The needs of inclusive preschool teachers about inclusive practices. Eurasian Journal of Educational Research, 54, 39-60.

Akalın, S., ve Sucuoğlu, B. (2015). Effect of classroom management intervention based on teacher training and performance feedback on outcomes of teacher-student dyads in inclusive calassrooms. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(3),739-758.

Akar, H., Tor, D., Tantekin-Erden, F. and Şahin, İ.T. (2010) Ögretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşımları ve deneyimlerinin incelenmesi. İlkogretim Online, 9(2), 792-806.

Akgün, E., Yarar, M., ve Dinçer, Ç. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi etkinliklerde kullandıkları sınıf yönetimi stratejilerinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 1-9.

Akman, B., Baydemir, G., Akyol, T., Arslan, A. Ç. & Kent Kükütçü, S. (2011). The opinions of preschool teachers about problem behaviours which faced in classroom. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 1715-1731.

Aksoy, P. (2020). Okul öncesi öğretmenlerinin oyun zamanlarında sergiledikleri davranışların öğretmen rolleri ve çocuk katılım modeli bağlamında değerlendirilmesi: Türkiye ve Amerika örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Advance online publication. doi:10.16986/HUJE.2020057988.

Aktaş Arnas, Y., & Sadık, F. (Ed.) (2018). Okul öncesinde sınıf yönetimi (2. Baskı). Ankara: Pegem Akdemi Yayınları.

Alber, S. R., & Heward, W. L. (1997). Recruit it or lose it! Training students to recruit positive teacher attention. Intervention in School and Clinic, 32, 275–282.

Alberto, P. A., & Troutman, A. C. (2006). Applied behavior analysis for teachers (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Aldemir-Fırat, Ö. ve Ergenekon, Y. (2018). Uygulamacılar için özel eğitimde farklı bir bakış açısı: Gömülü öğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19, 1-24.

Allen, K. D., & Cowan, R. J. (2008). Naturalistic teaching procedures. In J. K. Luiselll, D. C. Russo, W. P. Christian, & S. M. Wilczynski (Eds.), Effective practices for children with autism: educational and behavior support interventions that work (pp. 240-270). New York: Oxford University Press.

Allen, K., Hansford, L., Hayes, R., Allwood, M., Byford, S., Longdon, B., Price, A., & Ford, T.

(2019). Teachers’ perceptions of the impact of the Incredible Years Teacher Classroom Management Programme on their practice and on the social and emotional development of their pupils. British Journal of Educational Psychology, 90(S1), 75–90.

https://doi.org/10.1111/bjep.12306

Altun, T., & Gülben, A. (2009). Okul öncesinde özel gereksinim duyan çocukların eğitimindeki uygulamalar ve karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 253-272.

Aras, S. (2012). An investigation on perceptions and self-reported practices of early childhood teachers towards instructional arrangement for classroom management (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Aslan, A. (2017). Sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan ilkokul öğretmenlerinin kullandıkları bilimsel dayanaklı sınıf yönetimi stratejilerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Ata, S., & Karayol, S. (2019). Preschool teacher opinions on undesirable behaviors. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (Özel Sayı). doi: 10.17494/ogusbd

Ataman, A. (2003). Sınıfta iletişimde karşılaşılan davranış problemleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 251-262.

Avramidis, E., Bayliss, P., & Burden, R. (2000). Student teachers' attitudes towards the inclusion of children with special educational needs in the ordinary school. Teaching and Teacher Education, 16(3), 277–293. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(99)00062-1

Aydın, D., & Tuğluk, M. N. (2020). Okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde

öğretimsel uyarlamalara yer verme düzeylerinin belirlenmesi. Ulakbilge, 47, 423–433.

doi: 10.7816/ulakbilge-08-47-04

Aydın Şengül, Ö., Yılmaz, Z. N., & Ertürk Kara, H. G. (2018). Okul öncesi eğitiminde sınıf yönetimi alanında yapılan çalışmaların incelenmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 5(12), 359-370.

Aydoğan, C., Farran, D. C., & Sağsöz, G. (2015) The relationship between kindergarten classroom environment and children's engagement. European Early Childhood Education Research Journal, 23(5), 604-618. doi: 10.1080/1350293X.2015.1104036

Bilaloğlu, R. G., Aktaş Arnas, Y., & Yaşar, M. (2017). Question types and wait-time during

science-related activities in Turkish preschools. Teachers and Teaching, 23 (2), 211-226.

doi: 10.1080/13540602.2016.1203773

Besler, F., & Süzer, T. (2019). Pekiştirme. İçinde E. Tekin-İftar (Ed.) Uygulamalı Davranış Analizi

(ss. 213-266). Ankara: Vize Akademik.

Bozkuş‑Genç, G., & Yücesoy‑Özkan, Ş. (2021). The efficacy of pivotal response treatment in teaching question‑asking initiations to young Turkish children with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders.

https://doi.org/10.1007/s10803-020-04848-y

Brantley, D.C., & Webster, R.E. (1993). Use of an independent group contingency management

system in a regular classroom setting. Psychology in the Schools, 30(1),60-66. https://doi.org/10.1002/1520-6807(199301)30:1<60::AIDPITS2310300110>3.0.CO;2-X

Breitfelder, L. M. (2008). Quick and easy adaptations and accommodations for early childhood students. Teaching Exceptional Children Plus, 4(5).

Brophy, J. (1981). Teacher praise: A functional analysis. Review of Educational Research, 51, 5–32.

Brophy, J. E. (1983). Classroom organization and management. The Elementary School Journal, 83(4).

Brophy, J. (2006). History of research on classroom management. In C.M. Evertson, & C.S.

Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: research, practice and contemporary issues (p.17). USA, Lawrence Erlbaum Associates.

Brophy, J. E., & McCaslin, N. (1992). Teachers' reports of how they perceive and cope with problem students. Elementary School Journal, 93(1), 3-68.

Bruns, A. D., & Mogharreban, C. C. (2009). The gap between beliefs and practices: Early childhood practitioners’ perceptions about inclusion. Journal of Research in Childhood Education, 21(3), 229-241.

Bulut, M. S. ve İflazoğlu, A. (2007). Anasınıfı öğretmenleri ile öğretmen adaylarının sınıfta karşılaştıkları problem davranışlar ve bu davranışlara yönelik geliştirdikleri stratejiler: nitel bir çalışma örneği. İçinde N. Aral ve B. Tuğrul (Ed.), Avrupa birliği sürecinde okul öncesi eğitimin bugünü ve geleceği sempozyum kitabı. Ya-Pa Yayınları.

Capizzi, A. M., Wehby, J. H., & Sandmel, K. N. (2010). Enhancing Mentoring of Teacher Candidates Through Consultative Feedback and Self-Evaluation of Instructional Delivery. Teacher Education and Special Education, 33(3), 191–212.

https://doi.org/10.1177/0888406409360012

Carter, K., & Doyle, W. (2006). Classroom management in early childhood and elementary classrooms. In C.M. Evertson, & C.S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: research, practice and contemporary ıssues (pp.373-406). USA, Lawrence Erlbaum Associates.

Casey, A. M., & McWilliam, R. A. (2007). The STARE: The scale for teachers’ assessment of routines engagement. Young Exceptional Children, 11(1), pp.2-15.

Çelik, S. (2019). Okulöncesi öğretmenlerine yönelik olarak geliştirilen yüz yüze ve web tabanlı doğal öğretim öğretmen eğitimi programı (ODÖP)'nın Etkililiğinin İncelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Çelik, S. (2021). Problem davranışların etkili program hazırlama, sınıf iklimi, sınıf planı ve organizasyonunun kullanılması yoluyla önlenmesi. İçinde S. Vuran ve K. Öğülmüş (Çev. Ed.) Sınıf için olumlu davranışsal destekler (pp. 88-101). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Çobanoğlu, R., Yıldırım, A. ve Çapa Aydın, Y. (2020). Okul öncesi eğitimin niteliğine bir bakış: Aileler, öğretmenler ve çalışma koşulları ile ilgili sorunlar. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-Journal of Qualitative Research in Education, 8(2), 407-430.

doi: 10.14689/issn.2148-624.1.8c.2s.1m

Demir, Ş. (2016). Öğretmen eğitimi programının bütünleştirme uygulamaları yürütülen okul öncesi sınıflardaki öğretmen ve özel gereksinimli çocuklar üzerindeki etkileri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Demirkaya, P.N., & Bakkaloğlu, H. (2015). Examining the student-teacher relationships of children both with and without special needs in preschool classrooms. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(1), 159-175.

Denizel-Güven, E., & Cevher, F.N. (2005). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1-22.

Dinçer, Ç., & Akgün, E. (2015). Okul öncesi öğretmenleri için sınıf yönetimi becerileri ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenlerle ilişkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(177), 187-201.

Dönmez, Ö., Aşantoğrul, S., Karasulu, M., & Bal, E. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandığı stratejilerin incelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 3(2).

Duchaine, E. L., Jolivette, K., and Fredrick, L. D. (2011). The effect of teacher coaching with

performance feedback on behavior-specific praise in ınclusion classrooms. Education and Treatment of Children, 34(2), 209-227.

Durmaz, E. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde kullandıkları stratejiler ve uygunluk durumlarının incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Durmuşoğlu Saltalı, N. & Arslan, E. (2013). The rules pre-school teachers establish for their classes and their application. Elementary Education Online, 12(4), 1032-1040.

El Nokali, N.E., Bachman, H.J., & Votruba-Drzal, E. (2010). Parent involvement and children's academic and social development in elementary school. Child Development, 81(3): 988–1005. doi:10.1111/j.1467-8624.2010.01447.x

Emmer, E., Evertson, C., & Anderson, L. (1980). Effective management at the beginning of the school year. Elementary School Journal, 80, 219-231.

Erdiller, Z.B., & McMullen, M.B (2003). Turkish teachers’ beliefs on developmentally appropriate practices in early childhood education. Hacettepe University Journal of Education, 25, 84-93.

Evertson, C.M., & Weinstein, C.S. (Eds.) (2006). Handbook of classroom management: research, practice and contemporary ıssues. U.S.A, Lawrence Erlbaum Associates.

Gezgin, N. (2009). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin kullandıkları sınıf yönetimi stratejileri

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Göl-Güven, M. (2009). Evaluation of the quality of early childhood classrooms in Turkey. Early

Child Development and Care, 179(4), 437-451.

Göl-Güven, M. (2017). Erken çocukluk eğitiminde alan tasarımı ve kullanımı: kültürler arası karşılaştırma [Space design and use in early childhood education: cross-cultural study]. İlköğretim Online, 16(4), 1732-1752. doi: 10.17051/ilkonline.2017.342987

Göllü, Ö. (2018). Anaokulunda kullanılan öğretim yöntem ve teknikler. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi. (ULED), 3(3).

Güner, N. (2010). Kaynaştırma uygulamalarının yürütüldüğü sınıflarda çalışan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimlerinin değerlendirmesi ve sınıf yönetimi programının etkilerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Güven, G., Ahi, B., Tan, S. ve Karabulut, R. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntemleri hakkındaki görüşleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(34), 25-49.

Güzeldere Aydın, D., Ocak Karabay, Ş., & Arıcı, S. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin kullandıkları önlemsel yaklaşım biçimlerinin incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 132-159.

Güzelyurt, T., Tok, F., Tümas, Ç., & Uruğ, Ş. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin ödül ve ceza kullanımına ilişkin görüşleri. Temel Eğitim Dergisi, 1(4), 21-28.

Haydon, T., Conroy, M. A., Sindelar, P. T., Scott, T. M., Barber, B., & Orlando, A. M. (2010). A comparison of three types of opportunities to respond on student academic and social behaviors. Journal of Emotional andBehavioral Disorders, 18, 27–40.

Haydon, T., Mancil, G. R., & VanLoan, C. (2009). The effects of opportunities to respond on the on-task behavior for a student emitting disruptive behaviors in a general education classroom: A case study. Education and Treatment of Children, 32, 267–278.

Heward, W. L. (1997). Four validated instructional strategies. Behavior and Social Issues, 7, 43–48.

Huston-Stein, A., Friedrich-Cofer, L. & Susman, E. J. (1977). The relation of classroom structure to social behavior, imaginative plan, and self-regulation of economically disadvantaged children. Child Development, 48, 908-916.

İşcen Karasu, F. (2017). Performans geribildiriminin okul öncesi öğretmenlerinin önleyici sınıf yönetimi stratejileri ile özel gereksinimli çocuk çıktıları üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Jennings, P., & Greenberg, M. (2009). The pro-social classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes. Review of Educational Research, 79(1), 491-525.

Jones, V. (2006). How do teachers learn to be effective classroom managers? In C.M. Evertson, & C.S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: research, practice and contemporary issues (pp.373-406). USA, Lawrence Erlbaum Associates.

Kaplan, Z. (2018). Okul öncesi öğretmenleri sınıf yönetimi becerileri ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi. İstanbul.

Karabay, S. O., Asi, D. Ş. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıfta uyguladıkları kurallar ve çocukların kurallara yönelik farkındalık düzeyleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), ss.69-86. doi: 10.17679/iuefd.16331426

Karademir, A., & Saatçioğlu, Ö. (2021). Preschool teachers’ preparation programs in Turkey: A multi-level analysis of variables on classroom management models. Journal of Early Childhood Studies, 5(1), 152-179.

Karadeniz Akdoğan, K. (2017). 36-72 aylık çocukların sınıf ortamındaki istenmeyen davranışlarının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Kaya, S. (2012). Examining the process of establishing and implementing classroom rules in kindergarten. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitresi, Ankara.

Kellam, S.G., Ling, X., Merisca, R., Brown, C.H., & Ialongo, N. (1998). The effect of the level of aggression in the first grade classroom on the course and malleability of aggressive behavior into middle school. Development and Psychopathology, 10, 165–185.

Koçyiğit, S. (2015). Ana sınıflarında bütünleştirme eğitimi uygulamalarına ilişkin öğretmen-rehber öğretmen ve ebeveyn görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1), 391-415.

Koran, N., & Avcı, N. (2017). Perceptions of prospective pre-school teachers regarding children’s right to participate in classroom activities. Educational Sciences: Theory & Practice, 17, 1035–1059. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.3.0325

Kounin, J. S. (1970). Discipline and group management in classrooms. U.S.A: Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Kök, M., Çiftçi, M. ve Ayık, A. (2011). Öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin bir inceleme (Okul öncesi öğretmenliği örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 169-183.

Kutlu Abu, N., & Arslan, B. (2020). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıfta istenmeyen davranışlara ilişkin sınıf yönetim stratejileri hakkındaki görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 227-255.

Lewis, T., Colvin, G., & Sugai, G. (2000). The effects of pre-correction and active supervision

on the recess behavior of elementary students. Education & Treatment of Children, 23(2), 109-121

Lewis, T. J., Hudson, S., Richter, M., & Johnson, N. (2004). Scientifically supported practices in

emotional and behavioral disorders: A proposed approach and brief review of current practices. Behavioral Disorders, 29, 247-259.

Marzano, R.J., Marzano, J.S., & Pickering, D.J. (2003). Classroom management that works. Alexandria, VA: ASCD.

McGilloway, S., Hyland, L., Ni Mhaille, G., Logdge, A., O’Neill, D., Kelly, P., ve diğerleri (2010). Positive classrooms, positive children: A randomised controlled trial to investigate the effectiveness of the Incredible Years teacher classroom management programme in an Irish context (short term outcomes). https://www.incredibleyears.com/wp-content/uploads/Positive-classrooms-Archways-TCM-Report-2011.pdf adresinden erişilmiştir.

McWilliam, R. A., & Bailey, D. B. (1992). Promoting engagement and mastery. In D. B. Bailey & M. Wolery (Eds.), Teaching infants and preschoolers with disabilities (2nd ed.) (pp. 229-256). Columbus, OH: Merrill.

MEB. (2006). 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.

MEB. (2006). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği [Regulation of Special Education Services]. 07.07.2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete.

MEB. (2013). Okul Öncesi Eğitimi Programı. Ankara

MEB. (2013a). Okul Öncesi eğitim programı ile bütünleştirilmiş aile destek eğitim rehberi (OBADER). Ankara.

MEB. (2014). Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19942&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 adresinden erişilmiştir.

Metin, Ş. (2017). Investigation of the practices in learning centers of pre-school education institutes. Turkish Journal of Education, 6(1). doi: 10.19128/turje.267357

Morrison, T. L. (1979). Classroom structure, work involvement, and social climate in elementary

school classrooms. Journal of Educational Psychology, 71(4) 471-477.

Nelson, J., & Roberts, M. (2000). Ongoing reciprocal teacher-student interactions involving

disruptive behaviors in general education classrooms. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 8(1), 27-37.

Nevin, A., Johnson, D.W., & Johnson, R. (1982) Effects of group and individual contingencies

on academic performance and social relations of special needs students. Journal of Social Psychology, 116(1), 41-59.

Odom, S. L. (2000). Preschool inclusion: What we know and where we go from here.

Topics in Early Childhood Special Education, 20(1), 20-27.

Odom, S. L., & Schwartz, I. (2001). So what do we know from all this? Synthesis points of research on preschool inclusion. In S. Odom (Ed.), Widening the circle: Including children with disabilities in preschool programs (pp. 154–174). New York, NY: Teachers College Press.

Olive, M.L. (2004). Transitioning children between activities: Effective strategies for decreasing challenging behavior. Beyond Behavior, Fall, 11-16.

Oliver, R. M., & Reschly, D. J. (2007, December). NCCTQ connections paper. Improving outcomes in general and special education: Teacher preparation and professional development in effective classroom management. Washington, DC: National Comprehensive Center for Teacher Quality.

Onur-Sezer, G., & Özyürek, M. (2015). İpuçları ve dönütlerle öğretmen ödüllerini artırmanın öğrenci davranışlarına etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(15), 246-265.

Özen-Altınkaynak, Ş., Uysal-Bayrak, H., Taşkın, N., & Akman, B. (2018). Reward and punishment perceptions of children with the opinions of teachers about discipline. Dicle University Journal of Ziya Gokalp Faculty of Education, 33, 1-12.

Öztürk, Y. & Gangal, M. (2016). Preschool teachers’ beliefs about discipline, classroom management, and disruptive behaviors. Hacettepe University Journal of Education, 31(3), 593-608.

Öztürk, Y. & Gangal, M., & Beşgen Ergişi, M. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimlerinin sınıf yönetimi ve stratejileri üzerindeki etkisine ilişkin görüşlerini incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1).

Partin, T. C. M., Robertson, R. E., Maggin, D. M., Oliver, R. M., & Wehby, J. H. (2010). Using

teacher praise and opportunities to respond to promote appropriate student behavior. Preventing School Failure, 54(3), 172-178.

Rakap, S. (2019). Re-visiting transition-based teaching: Impact of pre-service teacher's implementation on child outcomes. Learning and Instruction, 59, 54-64.

Ramazan, O., Arslan Çiftçi, H., & Tezel M. (2018). Okul öncesi sınıflarındaki öğrenme merkezlerinin durumunun belirlenmesi ve öğretmenlerin öğrenme merkezleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(2), s.213-233.

Randolph, J.J. (2007). Meta-Analysis of the research on response cards: Effects on test

achievement, quiz achievement, participation, and off-task behavior. Journal of Positive Behavior Interventions, 9(2), 113-128.

Raver, C. C., & Knitzer, J. (2002). Ready to Enter: What Research Tells Policy Makers about Strategies to Promote Social and Emotional School Readiness among Three and Four-Year-Olds. Washington DC: National Center for Children in Poverty.

Reeve, J. (2006). Extrinsic rewards and inner motivation. In C.M. Evertson, & C.S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: research, practice and contemporary ıssues (pp.373-406). U.S.A, Lawrence Erlbaum Associates.

Reinke, W. M., Lewis-Palmer, T., & Merrell, K. (2008). The classroom check-up: A classwide

consultation model for increasing praise and decreasing disruptive behavior. School Psychology Review, 37, 315–332.

Rivera, M.O., Koorland, M.A., & Fueyo, V. (2002). Pupil made pictorial prompts and fading for

teaching sight words to a student with learning disabilities. Education and Treatment of Children, 25, 197-207.

Roderick, M., & Engle, M. (2001). The grasshopper and the ant: Motivational responses of low-

achieving students to high-stakes testing. Educational Evaluation Policy Analysis, 23(3), 197–227.

Sandall, S. R., & Schwartz I. S. (2014). Temel yapı taşları (H. Bakkkaloğlu, Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Shernoff, E. S., & Kratochwill, T. R., (2007). Transporting an evidence-based classroom

management program for preschoolers with disruptive behavior problems to a school: An analysis of implementation, outcomes, and contextual variables. School Psychology, Quarterly, 22 (3), 449-472. doi:10.1037/1045-3830.22.3.449

Shores, R. E., and Wehby, J. (1999). Analyzing the classroom social behavior of students with

EBD. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 7(4), 194-199.

Simonsen, B., Fairbanks, S., Briesch, A. Myers, D., & Sugai, G. (2008). A review of evidence based practices in classroom management: Considerations for research to practice. Education and Treatment of Children, 31, 351–380.

Simonsen, B., & Freeman, J., ve diğerleri (2015). Supporting and responding to behavior: Evidence-based classroom strategies for teachers. Technical report. https://www.researchgate.net/publication/299483345.

Simonsen, B., MacSuga-Gage, A. S., Briere, D. E. III, Freeman, J., Myers, D., Scott, T. M., & Sugai, G. (2014). Multitiered support framework for teachers’ classroom-management practices: Overview and case study of building the triangle for teachers. Journal of Positive Behavior Interventions, 16(3), 179–190. https://doi.org/10.1177/1098300713484062

Simonsen, B., MacSuga, A. S., Fallon, L. M., & Sugai, G. (2013). The effects of self-monitoring on teachers’ use of specific praise. Journal of Positive Behavior Interventions, 15(1) 5–15.

Simonsen, B., Myers, D., & DeLuca, C. (2010). Teaching teachers to use prompts, opportunities to respond, and specific praise. Teacher Education and Special Education, 33(4), 300–318.

doi: 10.1177/0888406409359905

Soodak, L. C., & McCarthy, M. R. (2006). Classroom management in inclusive settings. In C.M. Evertson, & C.S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice and contemporary ıssues (pp.373-406). U.S.A, Lawrence Erlbaum Associates.

Spriggs, A. D., Gast, D. L., Ayres, & K. M. (2007). Using picture activity schedule books to

increase on-schedule and on-task behaviors. Education and Training in Developmental Disabilities, 42, 209-223.

Stevenson, N. A., VanLone, J., & Barber, B. R. (2020). A commentary on the misalignment of teacher education and the need for classroom behavior management skills. Education and Treatment of Children, 43, 393–404. https://doi.org/10.1007/s43494-020-00031-1

Strain, P. S., McConnell, S. R., Carta, J. J., Fowler, S. A., Neisworth, J. T., & Wolery, M. (1992). Behaviorism in early intervention. Topics in Early Childhood Special Education, 12, 121-141.

Stronge, J. H., Ward, T. J., & Grant, L. W. (2011). What makes good teachers good? A cross-case analysis of the connection between teacher effectiveness and student achievement. Journal of Teacher Education, 62(4), 339–355.

Sucuoğlu, B. (2006). Etkili kaynaştırma uygulamaları: Yeni ilköğretim programları ve öğretmen yeterlikleri

ışığında. (Birinci basım). Ankara: Ekinoks Yayınları.

Sucuoğlu, N.B., Bakkaloğlu, H., Akalın, S., Demir, Ş., & İşçen-Karasu, F. (2015). The effects of the preschool inclusion program on teacher outcomes in Turkey. Journal of Early Childhood Teacher Education, 36, 324-341.

Sucuoğlu, N.B., Bayrakli, H., İşcen Karasu, F., & Demir, Ş. (2017). The preschool classroom management and inclusion in Turkey. Internatıonal Journal of Early Childhood Special Education, 9, ss.66-80.

Sucuoǧlu, B., Bakkaloğlu, H., İşçen-Karasu, F., Demir, Ş., & Akalın, S. (2013) Inclusive preschool teachers: Their attitudes and knowledge about inclusion. International Journal of Early Childhood Special Education, 5(2), 107-128.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İscen Karasu, F., Demir, S., & Akalın, S. (2014). Preschool teachers' knowledge levels about inclusion. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(4), 1477-1483.

Sucuoğlu, B. (2018). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların problem davranışlarının azaltılması. E. Tekin-İftar (Ed.), Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri (ss. 183-238). 6. baskı, Ankara: Vize Yayıncılık.

Sutherland, K. S., Alder, N., & Gunter, P.L. (2003). The effect of varying rates of opportunities

to respond to academic requests on the behavior of students with EBD. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 11, 239-248.

Sutherland, K. S., & Wehby, J. H. (2001). Exploring the relationship between increased opportunities to respond to academic requests and the academic and behavioral outcomes of students with EBD: A review. Remedial and Special Education, 22,113–121.

Şahin Sak, İ.T. & Sak, R. (2016). Developmentally appropriate behaviour management: Turkish preschool teachers’ practices. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 7(4).

Şahin Sak, İ. T., Sak, R. & Şahin Çicek, B. K. (2016). The persistence of reward and punishment in preschool classrooms. Journal of Educatıonal and Instructıonal Studıes in The World, 6(3), Issn: 2146-7463.

Şahin, İ. T., Sak, R., & Tuncer, N. (2013). Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık sürecine ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1691-1713.

Şahin, İ.T., Tantekin-Erden, F. ve Akar, H. (2011). The influence of the physical environment on early childhood education classroom management. Eurasian Journal of Educational Research, 44, 185-202.

Şahin-Sak, İ., T. Tantekin-Erden, F. & Pollard-Durodola, S. (2016). Turkish preschool teachers’ beliefs and practices related to two dimensions of developmentally appropriate classroom management. Education, 3-13. doi: 10.1080/03004279.2016.1194447

Tekinarslan, İ., & Bircan, Ö. (2009). Zihin engelli çocukların anasınıfına geçiş sürecinde ebeveyn gereksinimlerinin belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 63-74.

Türnüklü, A. (2000). Türk ve İngiliz ilköğretim öğretmenlerinin sınıf içi davranış yönetim stratejilerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6, 23, 449–466.

Türnüklü, A., & Galton, M. (2001) Students' misbehaviours in Turkish and English primary classrooms. Educational Studies, 27(3), 291-305. doi: 10.1080/03055690120076574

Uyanık Balat, G., & Bilgin, H., (Ed.), (2018). Erken çocukluk eğitiminde sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayınlık.

Uysal, H., Akbaba-Altun, S., & Akgün, E. (2010). Okulöncesi öğretmenlerinin çocukların istenmeyen davranışları karşısında uyguladıkları stratejiler. İlköğretim Online, 9(3), 971-979.

Varlıer, G., & Vuran, S. (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 553-555.

Walker, J. M. T., & Hoover-Dempsey, K. V. (2014). Parental Engagement and Classroom Management: Unlocking the Potential of Family–School Interactions and Relationships. In C.M. Evertson, & C.S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: research, practice and contemporary issues (pp.373-406). U.S.A, Lawrence Erlbaum Associates.

Webster-Stratton, C., Reid, M., & Hammond, M. (2004). Treating children with early-onset conduct problems: Intervention outcomes for parent, child, and teacher training. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 33, 105–124.

Webster-Stratton, C., Reid, M., & Stoolmiller, M. (2008). Preventing conduct problems and improving school readiness: Evaluation of the Incredible Years teacher and child training programs in high-risk schools. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49, 471–488.

Webster-Stratton, C., Reinke, W. M., Herman, K. C., & Newcomer, L. L. (2011). The Incredible Years teacher classroom management training: The methods and principles that support fidelity of training delivery. School Psychology Review, 40(4), 509–529.

Weinstein, S. C. (1977). Modifying student behavior in an open classroom through changes inthe physical design. American Educational Research Journal, 14(3),249-262.

What Works Clearinghouse. (2014). WWC evidence review protocol for early childhood education interventions, Version 3.0.

https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/ReferenceResources/wwc_ece_protocol_v3.0.pdf adresinden erişilmiştir.

Wilkinson, S., Freeman, J., Simonsen, B., Sears, S., Gyu Byun, S., Xu, X., & Luh, H. (2020)

Professional development for classroom management: a review of the literature. Educational Research and Evaluation, 26(3-4), 182-212. doi: 10.1080/13803611.2021.1934034

Willingham, W., Pollack, J., & Lewis, C. (2002). Grades and test scores: Accounting for observed

differences. Journal of Educational Measurement, 39, 1-37.

Yeşilay Daşıran, T. (2013). Okul öncesi eğitimde etkili sınıf yönetimi becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan hizmet içi eğitim programının etkisinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Yıkmış, A., Çifçi, İ., & Akbaba Altun, S. (2001). Kaynaştırma sınıflarında çalışan öğretmenlerin müfettiş yardımlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Antalya’da 24-27 Haziran 2001 tarihinde düzenlenen Uluslararası Özel Eğitim Konferansı’nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Yıldız, C. Atış-Akyol, Ata Doğan, S, & Akman, B. (2020). Experiences of pre-school children and their teachers regarding class rules and behavior management: A case study. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 10(3), 725-766. http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2020.024

YÖK, 1998. Egitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/egitim-fakultesi-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari-mart-1998.pdf adresinden 04.05. 2021 tarihinde erişilmiştir.

Yumuş, M., & Bayhan, P. (2017). Early childhood behavioral problems in Turkey: Teachers’ views, challenges and coping strategies. Early Child Development and Care, 187(12), 1833-1843.

Yücesoy Özkan, Ş. (2019). OÖ sınıflarında sınıf yönetimi ve problem davranışların kontrolü. İçinde B. Sucuoğlu ve H. Bakkaloğlu (Ed.), Okul öncesinde kaynaştırma (4. Baskı) (s. 193-260). Ankara: Kök Yayıncılık.

Yayınlanmış

2022-05-07

Nasıl Atıf Yapılır

Meran, S., & Sucuoğlu, N. B. (2022). Türkiye’de okul öncesi eğitim ve kanıt temelli sınıf yönetimi stratejileri. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(1), 268–307. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202261408

Sayı

Bölüm

Derleme Makaleler