Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Yazar Rehberi

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde orijinal bilimsel çalışmaları, derlemeleri, kitap incelemelerini ve mesleki deneyim paylaşımlarını kabul eden çift yönlü körleme (double blind peer review) hakemli akademik bir dergidir. Dergi yayımlarını sadece çevrim içi yapar, ayrıca basılı formatı yoktur. Makale gönderimi için etik kurul raporu ve benzerlik raporu sisteme yüklenmeli; ayruca beş (5) hakem önerisi sunulmalıdır. 

Makale Şablonunu İndiriniz

Yazar Rehberini İndiriniz

ÖNEMLİ: Değerlendirmesi tamamlanmış ve kabul almış tam metin İngilizce makaleler ve uzun özet (extended abstract) için basım öncesi proofreading yaptırmanız gerekmektedir. Proofreading yaptırdığınızı gösteren belgeyi "Proofreading Dosyası" olarak sisteme yükleyebileceğiniz gibi Makale başvuru numaranızı belirterek eccd.jecs@gmail.com adresine de gönderebilirsiniz.

Makalelerde Yazım Formatı:

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisine gönderilecek çalışmaların ana metninin Garamond yazı sitili, 12 punto, 1.5 satır aralığı, paragraflarda girinti yapılmamalı, paragraflar öncesinde ve sonrasında otomatik boşluk bırakılmalıdır. Metin içi kaynak gösterimlerinde APA 6 sitili kullanılır. Doğrudan alıntılar “tırnak içi” gösterim ile yazılmalıdır. Doğrudan alıntının 40 kelimeden uzun olması durumunda “tırnak içi" gösterimi kullanılmadan birer cm içeriden blok olarak, 10 punto ile ayrı bir paragraf şeklinde yazılmalıdır.

Türkçe Makale:

Türkçe makalelerde aşağıdaki bölümler zorunludur;

Türkçe Başlık

Makalenin İngilizce Başlığı

Öz: Makalenin geneli hakkında fikir verecek şekilde Garamond 9 punto ile 1 satır aralığında yazılmış, 100-150 kelime aralığında olmalı.

Abstract: Makalenin geneli hakkında fikir verecek şekilde Garamond 9 punto ile 1 satır aralığında yazılmış, 100-150 kelime aralığında İngilizce metin.

Summary: Bu kısma 750-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet yazılmalıdır. Bu özet alt başlıklar (Introduction, Method, Results ve Conclusion and Disscussion) içermeli, makalenin temel fikirlerinin tümünü kapsayacak biçimde, paragraflar halinde olmalıdır. Geniş özet yeni bir sayfadan başlamalıdır

Giriş: Araştırmanın amacı, önemi, kavramsal, kuramsal çerçevesi ve çalışmanın geneli hakkında bilgiler içerir.

Yöntem: Araştırmanın deseni, örneklem ya da çalışma grubu, veri toplama araçları ve veri toplama süreci, verilerin analizi.

Bulgular: Araştırmada elde edilen verilerin ve bulguların sunulduğu ana bölümdür.

Sonuç ve Tartışma: Sonuç bulgulardan ulaşılan sonuçların aktarıldığı bölümdür. Tartışma ise konu ile ilgili yapılan başka çalışmalara ve varsa konu ile ilgili literatürdeki tartışmalara değinilen bölümdür.

Kaynakça: Araştırmada yararlanılan kaynaklar APA 6 kurallarına göre gösterimi yapılmalıdır.

Makale Gönderimi:

Makalelerin dergiye gönderilirken aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekmektedir:

  • Dergiye ücretsiz üye olunmalı
  • Makale,OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dökümanı olarak sisteme yüklenebilir.
  • Sisteme yüklenen tüm makalelerin isimsiz olmasına özen gösterilmelidir.

ATIF ve KAYNAKÇA YAZIM KURALLARI

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisine gönderilecek çalışmaların atıf ve kaynakça gösterimi APA 6 kurallarına göre hazırlanmalıdır.

Makale içinde atıf yapılırken APA 6 kurallarına göre atıf yapılmalıdır. Birden fazla atıf yanyana kullanılıyorsa atıflar alfabetik sıraya göre verilmelidir. Örneğin atıf (Bitner,1994; Ekici,2002; Kara ve Özden,2005; Russell ve Hollander,1975; Yıldırım ve Çirkinoğlu,2005) şeklinde verilmelidir.

Kaynakça Formatı hazırlarken MS Office Paragraf sekmesinden Girinti ve Aralıklar sekmesinde Özel kısmında Asılı yanındaki değer 1,25 cm; Satır Aralığı değeri tek,  Aralık alt ve üst 6 nk olarak belirlenmeli, Hizalama iki yana yaslı olmalıdır. (Şekil 1 de gösterildiği gibi).

Şekil 1. Kaynakça hazırlama formatı

 

APA 6 Kurallarına Göre Kaynakça Gösterimi:

Makale:

Soyad, A. (2017). Makalenin başlığı. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1(1), 11-18.

Adams, K. (2014). What is a child? Children’s perceptions, the Cambridge Primary Review and implications for education. Cambridge Journal of Education, 44(2), 163-177.

Kitap:

Soyad, A. (2017). Kitap adı kitap adı. Şehir: Yayınevi

Buckingham, D. (2000). After the death of childhood: Growing up in the age of electronic media. Cambridge: Polity.

Editörlü Kitap Bölümü:

Soyad, A. (2017). Bölümün başlığı bölümün başlığı. İçinde A.Soyad (Ed.) Editörlü kitabın adı (s.15-38). Şehir:Yayınevi

Prout, A., and James, A. (2015). A new paradigm for the sociology of childhood? Provenance, promise and problems. İçinde A. James and A. Prout (Ed.) Constructing and reconstructing childhood: Contemporary issues in the sociological study of childhood (s.6-28). Newyork: Routledge

Çeviri Kitap:

Soyad, A. (2017). Kitabın çevrilmiş dildeki adı. (A. Çevirmen Soyadı, çev.). Şehir: Yayınevi

Foucault, M. (1977). Discipline and punish (A. Sheridan, çev.). New York: Pantheon

Yayımlanmamış Doktora ve Yüksek Lisans Tezi:

Soyad, A. (2017). Tez başlığı (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Üniversite, Şehir.

Savahl, S. (2010). Ideological constructions of childhood (Yayımlanmamış Doktora Tezi). University of the Western Cape, Bellville.

Soyad, A. (2017). Tez başlığı (Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi) Üniversite, Şehir.

Salim, M. (2011). Geçmişten Günümüze Türkiye’de Çocuk Koruma Politikaları ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Kongre ve Sempozyum:

Soyad, A. (Yıl, Ay, Gün). Bildirinin tam başlığı. Bildirinin sunulduğu kongrenin başlığı: Kongrenin alt başlığı, Kongre Yeri. Yayımcı Şehri: Yayımcı

Toran, M. (2016, Nisan, 21-24). Okul öncesi öğretmenlerinin özyeterliklerinin incelenmesi:KKTC Örneği, 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi: Eğitimde Nitelik Arayışı, Antalya. Ankara: Pegem A yayıncılık.

Elektronik Kaynak Gösterimi:

Soyad, A. (2017). Çalışmanın başlığı. 30 Ocak 207 tarihinde http:www.journalofomepturkey.html adresinden erişildi.

National Association for the Education of Young Children [NAEYC](2009). NAEYC standarts for early childhood professional preparation programs. 28 Temmuz 2015 tarihinde https://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/ProfPrepStandards09.pdf adresinden erişildi.

Yazarı Olmayan Elektronik Kaynak Gösterimi:

Anonim. (2017). Bilginin alındığı sayfanın başlığı. 30 Ocak 2017 tarihinde http:www.journalofomepturkey.html adresinden erişildi

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.