Ebeveynlerin çocukları için Montessori yöntemi uygulayan anaokulu seçme nedenleri

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202151229

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Montessori Yöntemi, Okul Tercihi, Ebeveyn, Erken Çocukluk Eğitimi.

Özet

Montessori yöntem ve uygulamaları, çocukları Montessori okuluna devam eden ebeveynler için anlaması bazen zor ve karmaşık gelebilir. Ayrıca ebeveynlerin neden çocuklarını Montessori yöntemi uygulayan okullara gönderdikleri konusu halen belirsizdir. Bu nedenle bu araştırma ile ebeveynlerin Montessori okulunu tercih etme sebeplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Konya ilinde Montessori yöntemi uygulayan bir okula kayıtlı olan 4-6 yaş çocukların ebeveynleri ile yürütülen bu çalışmada 30 ebeveyn ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile görüşülmüştür. Araştırma sonuçları ebeveynlerin çocuğa özgür bir ortam sağlanması, birebir eğitim verilmesi, materyal çeşitliliği, çocuğa özgüven ve sorumluluk kazandırması yönünden Montessori okulunu tercih ettiklerini göstermektedir. Ayrıca çocuklara kendine güvenen birey, özgür ruhlu, mutlu ve kendi kararlarını verebilen bireyler olmasını teşvik ettiklerini düşünmektedirler. Ebeveynlerin Montessori eğitim felsefesinin bireysel eğitim, özgür ortam, materyal ve sınıf ortamı gibi belirli özelliklerini daha çok önemsedikleri görülmüştür.

Referanslar

Aydın, İ. (2015). Montessori okulları. İ. Aydın içinde, Alternatif Okullar (s.58-76). Ankara. Pegem Akademi.

Bayer, A.(2015). Montessori yönteminin okul öncesi (36-66 ay) çocuklarının öz bakım becerilerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Beken, S. (2009). Montessori yöntemi etkinliklerinin 5-6 yaş çocuklarının el becerilerinin gelişimine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Bezirci, H. (2017). Montessori yönteminin anaokulu çocukların akran ilişkilerine ve akran tepkilerine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Büyüköztürk, Ş., & Ebru Kılıç Çakmak, Ö. E. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Cai, Z. (2019). SWOT analysis on the sinicization of montessori’s children education. Journal of Contemporary Educational Research, 3(4), 60-65.

Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri, Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. M. Bütün ve S.B. Demir (Çev. Ed.), 3. Basımdan çeviri. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Daoust, J. C. (2004). An examination of implementation practices in Montessori early childhood education. University Of California, Berkeley.

Dedeoğlu, S. (2018). MEB okul öncesi eğitim programı ve Montessori programına göre eğitim alan çocukların bilişsel gelişim ve sosyal yetkinliklerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Epstein, A.(2015). Montessori early childhood teacher perceptions of family priorities and stressors. Journal of Montessori Research, 4(1),1-13.

Heckman, J. J. (2011). The economics of inequality: The value of early childhood education. American Educator, 35(1), 31-35.

Hennigan, E. (2008). Assessment and ınstructional decision-making ın montessori early childhood classrooms. Master Thesis, The Faculty of the Kalmanovitz School of Education Saint Mary’s College of California.

Hiles, E. (2018). Parents’ reasons for sending their child to Montessori schools. Journal of Montessori Research, 4(1), 1-13.

Ilgar, S. (2013). The perceptions and support of parents and guardianswhose children attend montessori programs. The Anthropologist, 241-249.

İnan, H. Z. (2012). Okul Öncesi Eğitim Programı F. Alisinanoğlu içinde, Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri (s. 1-22). Ankara: Pegem Akademi.

Kahn, D. (1990). Implementing montessori education. USA: Namta.

Keskin, T. (2017). Montessori ile çocuk eğitimi. İstanbul: Mavi Çatı yayınları.

Korkmaz, E. (2006). Montessori metodu. Ankara: Algı yayınları.

Lillard, A. S. (2012). Preschool children’s development in classic Montessori, supplemented Montessori, and conventional programs. Journal of School Pyschology, 50, 379-401. doi:10.1016/j.jsp.2012.01.001

Lillard, A. S., & McHugh, V. (2019). Authentic Montessori: The Dottoressa’s View at the End of Her Life Part I. Journal of Montessori Research, 5(1), 1-18.

Lillard, A., & Else-Quest, N. (2006). The early years: evaluating Montessori. Science, 313(5795), 1893-1894.

Lillard, P.P. & Jessen, L. L. (2015). Doğumdan itibaren Montessori. İstanbul: Kaknüs yayınları.

Lillard, P.P. (2013). Montessori Modern Bir Yaklaşım. İstanbul: Kaknüs yayınları.

Mutlu, B., Ergişi, A., Ayhan, A. B., & Aral, N. (2012). Okul öncesi dönemde Montessori eğitimi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 113-128.

Oğuz, B. U., & Akyol, D. D. (2006). Çocuk eğitiminde Montessori yaklaşımı. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 243-256.

Öngören, S. (2008). Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-5 yaş grubu çocuklarına geometrik şekil kavramı kazandırmada Montessori eğitim yönteminin etkililiği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Parker, E. D. (2007). Navigating the social/cultural politics of school choice: “why do parents choose montessori?” A Case Study. Unpublished doctoral dissertation, Greensboro.

Stipek, D. J., & Byler, P. (1997). Early childhood education teachers: Do they practice what they preach? Early Childhood Research Quarterly, 305-325.

Topbaş, E. (2013). Montessori yöntemiyle çocuk eğitimi. Ankara: Panama yayıncılık.

Toran, M. (2011). Montessori yönteminin çocukların kavram edinimi, sosyal uyumları ve küçük kas motor becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Ulutaş, D. D., & Tutkun, A. G. (2015). Montessori eğitim yöntemi ve uygulama örnekleri. P. D. Temel içinde, Okul Öncesi Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar (s. 43-72). Ankara: Hedef CS Basın Yayın.

Walls, J. K. (2018). To what extent do parents of montessori-educated children" do montessori" at home? preliminary findings and future directions. Journal of Montessori Research, 4(1), 14-24.

Wilbrant, E. Ç. (2011). Çocuk Eğitimi Sanatı. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

World Health Organization (1999). Partners in life skills education- Conclusions from a United Nations interagency meeting (Report No. WHO/MNH/MHP/99.2). Erişim adresi: http://www.who.int/mental_health/media/en/30.pdf.

Yıldırım (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23, 112, 7-11.

Yiğit, T. (2008). Okulöncesi eğitim kurumlarında Montessori ve geleneksel öğretim yöntemleri alan çocukların sayı kavramını kazanma davranışlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Yücesan, Y. (2017). Montessori eğitiminin okul öncesi dönem çocukların problem çözme becerileri ve problem davranışları üzerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karabük Üniversitesi, Karabük.

Zigler, E., & Walter, S. Gilliam, S. M. (2006). A vision for universal preschool education. Cambridge University Press.

Yayınlanmış

2021-05-02

Nasıl Atıf Yapılır

Sop, A., & Dalkıran Turgut, M. (2021). Ebeveynlerin çocukları için Montessori yöntemi uygulayan anaokulu seçme nedenleri. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5(1), 66–91. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202151229

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri