Okul öncesi eğitimde öğretmen adayları ve çocukların diyalogları

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202151246

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Okul Öncesi, Öğretmen-Çocuk Etkileşimi, Diyalog

Özet

Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmen adayları ile okul öncesi eğitimine devam eden çocukların diyaloglarını incelemektir. Bu kapsamda öğretmen adayları ve çocukların etkinlik öncesi ve sonrası kullandıkları soru türleri, konuşma araçlarına göre kullandıkları soru türleri ve öğretmenlerin çocukların cevaplarına verdiği geri bildirimler ele alınmıştır. Araştırma nitel desende durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırmaya 71 okul öncesi eğitime devam eden çocuk ve sekiz öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma kapsamında etkinlik öncesi ve sonrası çember zamanlarında gerçekleşen öğretmen adayları ve çocukların karşılıklı diyalogları veri olarak kullanılmıştır. Bu veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının genellikle soru sorucu (özellikle kapalı sorular), çocukların ise cevaplayıcı olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen sonuçlar, çocuk merkezli eğitim ve sorgulama temelli eğitim kapsamında tartışılmıştır. Son olarak ortaya çıkan sonuçlara dayalı olarak araştırmacı ve uygulamacılara önerilerde bulunulmuştur.

Yazar Biyografileri

Serap Demiriz, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi ABD

Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dalında Dr. Öğretim Üyesi.

Mehmet Başaran, Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği ABD

Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında Arş. Görevlisidir.

Referanslar

Ahnert, L., Pinquart, M., & Lamb, M. E. (2006). Security of children’s relationships with nonparental care providers: A meta-analysis. Child Development, 77(3), 664-679. doi:10.1111/cdev.2006.77.issue-3

Aytaçlı, B. (2012). Durum çalışmasına ayrıntılı bir bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-9.

Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 9(1), 23-28.

Bay, N. ve Alisinanoğlu, F. (2012). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerine uygulanan soru sorma becerisi öğretim programının öğretmenlerin sorularının bilişsel taksonomisine etkisi. Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(8),80-93.

Bayraktar, A. ve Yalçın, S. (2019). Examining preservice teachers’ questioning and feedback. Journal of Education and Future, (16), 17-28.

Bereiter, C., & Engelmann, S. (1966). Teaching disadvantaged children in the preschool. Prentice-Hall.

Blatchford, I. & Mani, L. (2008). Would You Like to Tidy Up Now?’ An Analysis of Adult Questioning in the English Foundation Stage. Early Years, 28(1), 5-22.

Bulunuz, M., Ovalı, D. E., Çıkrıkçı, A. İ., & Mutlu, E. (2017). Anasınıfında gürültü düzeyi ve kontrol edilmesine yönelik eğitim uygulamalarının değerlendirilmesi: Eylem araştırması. Eğitim ve Bilim, 42(192).

Büyükalan F., S. (2002). Soru-cevap yöntemine ilişkin öğretimin öğretmenlerin soru sorma düzeyi ve tekniklerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Büyüktaşkapu, S., Çeliköz, N. ve Akman, B. (2012). Yapılandırmacı bilim eğitimi programının 6 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(165).

Calcagni, E., & Lago, L. (2018). The three domains for dialogue: a framework for analysing dialogic approaches to teaching and learning. Learning, Culture and Social Interaction, 18, 1-12.

Clark, S., Harbaugh, A. G., & Seider, S. (2019a). Fostering adolescent curiosity through a question brainstorming intervention. Journal of adolescence, 75, 98-112.

Clark, S., Harbaugh, A. G., & Seider, S. (2019b). Teaching questioning fosters adolescent curiosity: Analyzing impact through multiple-group structural equation modeling. Applied Developmental Science, 1-20.

Coll, C., Rochera, M. J. & de Gispert, I. (2014). Supporting online collaborative learning in small groups: Teacher feedback on learning content, academic task and social participation. Computers & Education, 75, 53-64.

Colwell, M., & Lindsey, E. (2003). Teacher-child interactions and preschool children's perceptions of self and peers. Early Child Development and Care, 173(2-3), 249-258.

Creswell, J. W. & Clark, V. L. P. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA:Sage.

Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2019). Implications for educational practice of the science of learning and development. Applied Developmental Science, 1-44.

Downer, J., Sabol, T. J. ve Bridget, H. (2010). Teacher-Child Interactions in the Classroom: Toward a Theory of Within- and Cross-Domain Links to Children's Developmental Outcomes. Early Education and Development. 21(5), 699-723.

Elkind, D. (1976). Child development and education: A Piagetian perspective. New York: Oxford University Press.

Emilson, A., & Johansson, E. (2009). The desirable toddler in preschool: Values communicated in teacher and child interactions. In Participatory Learning in the Early Years (pp. 77-93). Routledge.

Ertürk Kara, H. G., Gönen, M. S., & Pianta, R. (2017). The examination of the relationship between the quality of teacher-child ınteraction and children's self-regulation skills. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(4), 880-895. doi: 10.16986/HUJE.2016018694.

Fletcher, R. (1993). What a writer needs. Portsmouth, NH: Heinemann Friedlaender, D., Burns, D., Lewis-Charp, H., Cook-Harvey, C. M., Zheng, X., & Darling-Hammond, L. (2014). Student-centered schools: Closing the opportunity gap. Stanford, CA: Stanford Center for Opportunity Policy in Education.

Gillies, R. (2013). Productive academic talk during inquiry-based science. Pedagogies, 8, 126-142. https://doi.org/10.1080/1554480X.2013.767770

Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş (4.baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Goble, P., & Pianta, R. C. (2017). Teacher-child interactions in free choice and teacher-directed activity settings: Prediction to school readiness. Early education and development, 28(8), 1035-1051.

Goman, I. V. (2019, November). Development of the dialogue skills in a foreign language in comparing of oil benchmarks. In Journal of Physics: Conference Series. 1384(1), 12-13,

Graves Jr, Scott. L., & Howes, C. (2011). Ethnic differences in social-emotional development in preschool: The impact of teacher child relationships and classroom quality. School Psychology Quarterly, 26(3), 202.

Gündoğdu, K., Altın, M., Üstündağ, N. ve Altay, B. (2018). Öğretmen adayları öğretmenlik uygulamasında yeterli mi?(Bir olgubilim çalışması). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 150-166.

Güven, G. (2019). Okul Öncesi eğitim programının tarihsel gelişim süreci. (Editör Saide Özbey ve Serap Demiriz). Okul Öncesi Eğitimde Programı. İstanbul: Lisans Yayıncılık.

Hamre, B. K., Pianta, R. C., Burchinal, M., Field, S., LoCasale-Crouch, J., Downer, J. T., ... & Scott-Little, C. (2012). A course on effective teacher-child interactions: Effects on teacher beliefs, knowledge, and observed practice. American Educational Research Journal, 49(1), 88-123.

Hamre, B., & Pianta, R. (2001). Early teacher-child relationships and the trajectory of children’s school outcomes through eighth grade. Child Development, 72, 625-638. doi: 10.1111/1467-8624.00301.

Hamre, B., Hatfield, B., Pianta, R., & Jamil, F. (2014). Evidence for general and domain”specific elements of teacher-child interactions: Associations with preschool children's development. Child development, 85(3), 1257-1274.

Hasan, A., Gushendra, R., & Yonantha, F. (2018). The Influence of Prior Knowledge on Students’ Listening and Reading Comprehension. Indonesian Journal of English Education, 4(1), 1-15.

Heller, S. S., Rice, J., Boothe, A., Sidell, M., Vaughn, K., Keyes, A., & Nagle, G. (2012). Social-emotional development, school readiness, teacher-child interactions, and classroom environment. Early Education & Development, 23(6), 919-944.

Howe, C., & Abedin, M. (2013). Classroom dialogue: a systematic review across four decades of research. Cambridge Journal of Education, 43, 325-356. https://doi.org/ 10.1080/0305764X.2013.786024.

Hu, B. Y., Fan, X., Wu, Z., LoCasale-Crouch, J., Yang, N., & Zhang, J. (2017). Teacher-child interactions and children's cognitive and social skills in Chinese preschool classrooms. Children and Youth Services Review, 79, 78-86.

Hu, B. Y., Wu, H., Curby, T. W., Wu, Z., & Zhang, X. (2018). Teacher-child interaction quality, attitudes toward reading, and literacy achievement of Chinese preschool children: Mediation and moderation analysis. Learning and Individual Differences, 68, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2018.09.004.

Hu, B. Y., Zhou, Y., Chen, L., Fan, X., & Winsler, A. (2017). Preschool expenditures and Chinese children’s academic performance: The mediating effect of teacher-child interaction quality. Early Childhood Research Quarterly, 41, 37-49. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecresq.2017.05.002.

Hulme, C., & Tordoff, V. (1989). Working memory development: The effects of speech rate, word length, and acoustic similarity on serial recall. Journal of Experimental Child Psychology, 47(1), 72-87.

Işıklıoğlu-Erdoğan, N. ve Akay, B. (2015). Okul Öncesi Eğitimde Hikâye Okuma ve Öğretmen Sorularının İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1(36), 34-46.

Lefstein, A., Snell, J., & Israeli, M. (2015). From moves to sequences: Expanding the unit of analysis in the study of classroom discourse. British Educational Research Journal, 41(5), 866-885.

Lippard, C. N., La Paro, K. M., Rouse, H. L., & Crosby, D. A. (2018, February). A closer look at teacher-child relationships and classroom emotional context in preschool. In Child & Youth Care Forum, 47(1), 1-21.

Mahfoodh, O. H. A. (2017). “I feel disappointed”: EFL university students’ emotional responses towards teacher written feedback. Assessing Writing, 31, 53-72.

Massey, S.L.,Pence, K.L., Justice, L.M. & Bowles, R.P. (2008). Educators’ use of cognitively challenging questions in economically disadvantaged preschool classroom contexts. Early Educatıon and Development, 19(2), 340-360.

Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. California: SAGE Publications Inc.

Moritz-Rudasill, K., Rimm-Kaufman, S. E., Justice, L. M., & Pence, K. (2006). Temperament and language skills as predictors of teacher-child relationship quality in preschool. Early Education and Development, 17(2), 271-291.

Mosteller, F. (1995). The Tennessee study of class size in the early school grades. The Future of Children, 5(2), 113-127.

Muhonen, H., Pakarinen, E., Lerkkanen, M. K., Barza, L., & Von Suchodoletz, A. (2018). Patterns of dialogic teaching in kindergarten classrooms of Finland and the United Arab Emirates. Learning, Culture and Social Interaction. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2018.11.011.

Özen, Y. ve Gül, A (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 394-422.

Pianta, R. C., Howes, C., Burchinal, M., Bryant, D., Clifford, R., Early, C., et al.(2005). Features of pre-kindergarten programs, classrooms, and teachers: Do they predict observed classroom quality and child-teacher interactions? Applied Developmental Science, 9, 144-159. http://dx.doi.org/10.1207/s1532480xads0903.

Quinton, S. ve Smallbone, T. (2010). Feeding forward: Using feedback to promote student reflection and learning””A teaching model. Innovations in Education and Teaching International, 47(1), 125-135.

Santrock, J. W. (2018). Yaşam boyu gelişim. Ankara: Nobel

Seçer, Z., Çeliköz, N. ve Kayılı, G. (2010). Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (ss. 128-152). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 128-152.

Seifert, K. (1969). Comparison of verbal interaction in two preschool programs. Young Children, 24(6), 350-355.

Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi eğitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır?. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 21-30.

Sohmer, R., Michaels, S., & O’Connor, M. C. ve Resnick, L. (2009). Guided construction of knowledge in the classroom: The troika of talk, tasks and tools. In B. Schwarz, T. Dreyfus, ve R. Herhkowitz (Eds.). Transformation of knowledge through classroom interaction (pp. 105-129). London:Routledge.

Soydan, S. B. ve Dereli, H. M. (2014). Farklı yaklaşımları uygulayan okul öncesi öğretmenlerinin çocuklarda düşünme becerilerini geliştirmek için kullandıkları stratejilerin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 475-496.

Spruijt, A. M., Ziermans, T. B., Dekker, M. C., & Swaab, H. (2020). Educating parents to enhance children’s reasoning abilities: A focus on questioning style. Journal of Applied Developmental Psychology, 66, 101102.

Tashakkori, A., & Creswell, J. W. (2007). The new era of mixed methods. Journal of Mixed Methods Research, 11(1), 3-7.

Trawick-Smith, J., Swaminathan, S., & Liu, X. (2016). The relationship of teacher-child play interactions to mathematics learning in preschool. Early Child Development and Care, 186(5), 716-733.

Van Craeyevelt, S., Verschueren, K., Vancraeyveldt, C., Wouters, S., & Colpin, H. (2017). The role of preschool teacher-child interactions in academic adjustment: An intervention study with Playing”2”gether. British Journal of Educational Psychology, 87(3), 345-364.

Wang, C., Hatzigianni, M., Shahaeian, A., Murray, E., & Harrison, L. J. (2016). The combined effects of teacher-child and peer relationships on children's social-emotional adjustment. Journal of school psychology, 59, 1-11.

Wang, M. T., Brinkworth, M., & Eccles, J. (2013). Moderating effects of teacher-student relationship in adolescent trajectories of emotional and behavioral adjustment. Developmental psychology, 49(4), 690.

Warren-Leubecker, A. & Bohannon, J. N. (1983). The effects of verbal feedback and listener type on the speech of preschool children. Journal of Experimental Child Psychology, 35(3), 540-548.

Webb, N. M., Franke, M. L., De, T., Chan, A. G., Freund, D., Shein, P., & Melkonia, D. (2009). “Explain to your partner”: Teachers' instructional practices and students' dialogue in small groups. Cambridge Journal of Education, 39(1), 49-70. https://doi.org/10.1080/03057640802701986.

Whittaker, J. E., Williford, A. P., Carter, L. M., Vitiello, V. E., & Hatfield, B. E. (2018). Using a standardized task to assess the quality of teacher-child dyadic interactions in preschool. Early Education and Development, 29(2), 266-287. https://doi.org/10.1080/10409289.2017.1387960.

Williford, A. P., LoCasale”Crouch, J., Whittaker, J. V., DeCoster, J., Hartz, K. A., Carter, L. M., ... & Hatfield, B. E. (2017). Changing teacher-child dyadic interactions to improve preschool children's externalizing behaviors. Child development, 88(5), 1544-1553.

Wragg, E.C. (1993). Primary Teaching Skills. London and New York: Routledge.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, R., Demiriz, S. ve Ulutaş, İ. (2018). STEAM Projelerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Öğrenme İlgilerine Etkisi. Presented at the 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Başlama tarihi:11.04.2018 Bitiş tarihi:14.04.2018

Zucker, T. A., Justice, L. M., Piasta, S. B., & Kaderavek, J. N. (2010). Preschool teachers’ literal and inferential questions and children's responses during whole-class shared reading. Early Childhood Research Quarterly, 25(1), 65-83.

Yayınlanmış

2021-05-02

Nasıl Atıf Yapılır

Demiriz, S., & Başaran, M. (2021). Okul öncesi eğitimde öğretmen adayları ve çocukların diyalogları. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5(1), 180–208. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202151246

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri