Erken Çocuklukta STEM Eğitimi

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202151265

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

STEM eğitimi, Erken çocuklukta STEM eğitimi, STEM disiplinleri

Özet

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerinin entegrasyonuna dayanan (Science, Technology, Engeenering, Mathematics - STEM) STEM eğitimi, son zamanlarda erken çocukluk araştırmacıları ve eğitimcilerinin ilgisini çekmektedir. Bu ilginin nedenleri arasında, STEM eğitimi ile ilgili çalışmaların çocukların bilimsel süreç, okula hazır oluş, iletişim, problem çözme ve yaratıcılık gibi becerilerini desteklediği yönündeki bulguları düşünülebilir. STEM eğitiminin sunduğu bakış açısı erken çocukluk eğitimini çeşitli şekillerde etkilemiştir. Erken çocukluk eğitiminin temel özelliği olan öğrenme merkezlerinin yanında STEM öğrenme merkezleri oluşturulmaya ve resimli çocuk kitapları STEM ile ilişkilendirilerek kullanılmaya başlamıştır. STEM eğitiminin amacına ulaşabilmesi için etkili bir şekilde planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Çocukların gelişim seviyelerine uygun deneyimleri içermesi ve STEM’i oluşturan disiplinlerin yetişkinlerde olduğu gibi değil çocukların gelişim seviyelerine uygun bir şekilde ele alınması önem taşımaktadır. Ancak, özellikle erken çocukluk döneminde STEM eğitimi konusunda yeterli Türkçe kaynağın olmaması ve STEM uygulamalarının çocuk merkezlilikten uzak olması STEM eğitiminin etkili bir şekilde uygulamasını engelleyebilmektedir. Bu çalışmada, eğitimcilere ve araştırmacılara erken çocukluk döneminde STEM eğitimine yönelik kavramsal bir çerçeve ve etkili uygulamalar geliştirmelerine rehberlik edebilecek öneriler sunulması amaçlanmıştır.

Yazar Biyografileri

Ahmet Erol, Pamukkale Üniversitesi

Okul Öncesi Eğitimi, Araştırma görevlisi

Asiye İvrendi, Pamukkale Üniversitesi

Okul Öncesi Eğitimi, Profesör

Referanslar

Akçay, B. (2019). STEM etkinliklerinin anaokuluna devam eden 6 yaş çocukların problem çözme becerilerine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Akgündüz, D., & Akpınar, B.C. (2018). Okul öncesi eğitiminde STEM uygulamaları. İçinde D. Akgündüz (Ed.) Okul öncesinden üniversiteye kuram ve uygulamada STEM eğitimi (s. 135-164). Ankara: Anı Yayıncılık.

Alan, Ü. (2020). Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik geliştirilen STEM eğitimi programının etkililiğinin incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Alimisis, D. (2013). Educational robotics: Open questions and new challenges. Themes in Science & Technology Education, 6(1), 63-71.

Archer, L., DeWitt, J., Osborne, J.F., Dillon, J., Willis, B., & Wong, B. (2010). “Doing” Science versus “Being” a scientist: Examining 10/11-year-old schoolchildren’s constructions of science through the lens identity. Science Education.

Aronin, S., & Floyd, K.K. (2013). Using an iPad in inclusive preschool classrooms to introduce STEM concepts. Teaching Exceptional Children, 45(4), 34-39.

Aşık, G., Doğanca Küçük, Z., & Çorlu, S. (2017). STEM-FeTeMM eğitiminde ölçme değerlendirme yaklaşımı. İçinde S. Çorlu ve E. Çallı (Ed.) STEM kuram ve uygulamalarıyla Fen Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi: Öğretmenler için temel kılavuz (s. 21-26). İstanbul: Pusula 20 Teknoloji ve Yayıncılık A.Ş.

Ata Aktürk, A., & Demircan, Ö. (2017). Review of studies on STEM and STEAM education in early childhood. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,18(2), 757-776.

Atiles, J.T., Jones, J.L., & Anderson, J.A. (2013). More than a read-aloud: Preparing and inspiring early childhood teachers to develop our future scientists. Teacher Education and Practicee, 26(2), 285-299.

Bagiati, A. (2011). Early engineering: A developmentally appropriate curriculum for young children. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Retrieved from: ProQuest Dissertations and Thesis Global. (UMI: 3512219).

Bagiati, A., & Evangelou, D. (2015). Engineering curriculum in the preschool classroom: the teacher's experience. European Early Childhood Education Research Journal, 23(1), 112-128. https://doi:10.1080/1350293X.2014.991099

Bardige, K., & Russel, M. (2014). A STEM-focused curriculum: Implementation guide. Sandwich: Heritage Museums & Gardens Inc.

Başaran, M. (2018). Okul öncesi eğitimde STEM yaklaşımının uygulanabilirliği (eylem araştırması) (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Bender, W.N. (2018). STEM öğretimi için 20 strateji (A. S. İpek ve B. Yıldız, çev.). Ankara: Nobel Kademi Yayıncılık.

Bers, M. (2008). Blocks to robots: Learning with technology in the early childhood classroom. New York: Teachers College Press (e-book).

Bers, M.U. (2010). The TangibleK robotics program: Applied computational thinking for young children. Early Childhood Research & Practice, 12(2). Retrieved from http://ecrp.uiuc.edu/v12n2/bers.html.

Bredekamp, S. (2015). Erken çocukluk eğitiminde etkili uygulamalar (T. İnan ve H. Z. İnan, çev.). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.

Brenneman, K., Lange, A., & Nayfeld, I. (2019) Integrating STEM into preschool education; designing a professional development model in diverse settings. Early Childhood Education Journal 47, 15-28. https://doi:10.1007/s10643-018-0912-z

Bybee, R.W. (2010). What is STEM education? Science, 329, 996.

Bybee, R.W. (2013). The case for STEM education: Challenges and opportunities. NSTA press.

Bybee, R.W. (2014). The BSCS 5E instructional model: Personal reflections and contemporary implications. NSTA Science & Children, April 3.

Campbell, C., Speldewinde, C., Howitt, C., & MacDonald, A. (2018). STEM Practice in the early years. Creative Education, 9, 11-25. https://doi.org/10.4236/ce.2018.91002

Capraro, R.M., & Scott W.S. (2008). Project-based learning: An integrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) approach. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.

Chesloff, J.D. (2013). STEM education must start in early childhood. Education Week, 32(23), 27-32.

Clements, D.H., & Sarama, J. (2014). Learning and teaching early math: The learning trajectories approach. Routledge Taylor & Francis Group: New York.

Clements, D., & Sarama, J. (2018). Considerations for STEM Education from PreK through grade 3 what does stem mean? Project: Building strong early childhood mathematics education.

Clements, D., & Sarama, J. (2016). Math, Science, and Technology in the Early Grades. The Future of Children, 26(2), 75-95.

Cunningham, C.M. (2018). Engineering in elementary STEM education: Curriculum design, instruction, learning, and assessment. New York, NY: Teacher College Press.

Cunningham, C.M., & Hester, K. (2007). Engineering is elementary: An engineering and technology curriculum for children. Presented at the ASEE Annual Conference and Exposition, Honolulu, HI.

Çetin, M., & Demircan H.Ö. (2020). STEM education in early childhood. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 21(1), 102-117. https://doi:10.17679/inuefd.437445

Çil, E. (2018). Okul öncesi dönemde STEM eğitimi. İçinde S. Çepni (Ed.) Kuramdan uygulamaya STEM+A eğitimi (s. 555-603). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çil, E., & Çepni, S. (2018). STEM eğitiminde ölçme değerlendirme. İçinde S. Çepni (Ed.) Kuramdan uygulamaya STEM+A eğitimi (s. 457-482). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çilengir Gültekin, S. (2019). Okul öncesinde eğitimde drama temelli erken STEM programının bilimsel süreç ve yaratıcı düşünme becerilerine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Deniz Özgök, A. (2019). 60-75 aylık çocukların STEM etkinliklerinde problem çözme ve bilişsel düşünme becerilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Dilek, H., Tasdemir, A., Konca, A.S., & Baltaci, S. (2020). Preschool children’s science motivation and process skills during inquiry-based STEM activities. Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), 6(2), 92-104. https://doi:10.21891/jeseh.673901

Donegan Ritter, M. (2015). STEM for ALL Children: Preschool teachers supporting engagement of children with special needs in physical science learning centers. Young Exceptional Children 20(1), 3-15.

Drake, S.M., & Burns, R.C. (2004). Meeting standards through integrated curriculum. Printed in the United States of America. ASCD.

Dubosarsky, M., John, M.S., Anggoro, F., Wunnava, S., & Celik, U. (2018). Seeds of STEM: The Development of a Problem-Based STEM Curriculum for Early Childhood Classrooms. In L. English & T. Moore (Eds.), Early engineering learning (pp. 249-269). Singapore: Springer.

Early STEM Matters, (2017). Early STEM matters: Providing high-quality STEM experiences for all young learners. A policy report by early STEM matters. Early Childhood STEM Working Group. http://ecstem.uchicago.edu.

Englehart, D.E., Mitchell, D.E., Albers-Biddle, J., Jennings-Towle, K., & Forestieri, M. (2016). Stem Play: Integrating inquiry into learning centers. Gryphon House Inc.

Eshach, H., & Fried, M. (2005). Should science be taught in early childhood? Journal of Science Education and Technology, 14, 315-336.

Ford, D.J. (2005). Representations of science within children’s trade books. Journal of Research in Science Teaching 43(2), 214-35.

Gencer, A.S., Doğan, H., Bilen, K., & Can, B. (2019). Bütünleşik STEM eğitimi modelleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45, 38-55.

Geist, E. (2009). Children are born mathematicians: Supporting mathematical development, birth to age 8. New Jersey: Pearson Education: Merrill Prentice Hall.

Ginsburg, H.P., & Pappas, S. (2016). Invitation to the birthday party: Rationale and Description. ZDM Mathematics Education, 48, 947-960.

Gonzalez, H.B., & Kuenzi, J. (2012). Congressional research service science, technology, engineering, and mathematics (STEM) Education, A Primer, Ulaşım Adresi: http://www.stemedcoalition.org/wp-content/uploads /2010/05/STEM - Education - Primer. pdf.

Greenfield, D., Jirout, J., Dominguez., X., Greenberg, A., Maier, M., & Fuccillo, J. (2009). Science in the preschool classroom: A programmatic research agenda to improve science readiness. Early Education & Development, 20, 238-264.

Güldemir, S. (2019). Okul öncesi eğitiminde STEM etkinliklerinin yaratıcılığa etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Rize.

Haylock, D., & Cockburn, A. (2014). Küçük çocuklar için matematiği anlama (Zuhal Yılmaz, çev. ed.) Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.

Householder, D.L., & Hailey, C. E. (2012). Incorporating engineering design challenges into STEM courses. NCETE Publications. Retrieved from: http://digitalcommons.usu.edu/ncete_ publications/166.

John, M. S., Sibuma, B., Wunnava, S., Anggoro, F., & Dubosarsky, M. (2018). An Iterative participatory approach to developing an early childhood problem-based STEM Curriculum. European Journal of STEM Education, 3(3).

Kallery, M. (2004). Early year’s teachers’ late concerns and perceived needs in science: An exploratory study. European Journal of Teacher Education, 27, 147-165.

Katz, L.G. (1994). The project approach. Eric Digest ED368509. Retrieved from: http://www.ericdigests.org/1994/project.htm.

Katz, L.G. (2010). STEM in the early years. Paper presented at STEM in early education and development conference. Beyond this Issue. Retrieved from: http://ecrp.uiuc.edu/beyond/seed/katz.html

Kavak, Ş. (2020). STEM eğitimine dayalı etkinliklerin okul öncesi çocukların temel bilimsel süreç becerilerine etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Kazakoff, E.R., Sullivan, A., & Bers, M.U. (2012). The Effect of a classroom-based ıntensive robotics and programming workshop on sequencing ability in early childhood. Early Childhood Education Journal. https://doi:10.1007/s10643-012-0554-5

Keulen, V.H. (2018). STEM in early childhood education. European Journal of STEM Education, 3(3), 06. https://doi.org/10.20897/ejsteme/3866

Koç, A. (2019). Okul öncesi ve temel fen eğitiminde robotik destekle ve basit malzemelerle yapılan STEM uygulamalarının karşılattırılması (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Lange, A., Brenneman, K., & Mano, H. (2019). Teaching STEM in the preschool classroom exploring big ideas with 3- to 5-year-olds. Teachers College Press: Colombia.

Lee, K., Sullivan, A., & Bers, M. U. (2013). Collaboration by design: Using robotics to foster social interaction in kindergarten. Computers in the Schools, 30(3), 271-281.

Lippard, C.N., Lamm, M.H., Tank, K.M., & Choi, J.Y. (2019). Pre-engineering thinking and the engineering habits of mind in preschool classroom. Early Childhood Education Journal, 47, 187-198. https://doi:10.1007/s10643-018-0898-6

Lottero-Perdue, P., Bowditch, M., Kagan, M., Robinson-Cheek, L., Webb, T. (2016). An engineering design process for early childhood: Trying (again) to engineer an egg package. Science and Children, 54(3) 70-77.

MacDonald, A. (2015). Technological tools, ICTS and digital play. İçinde A. MacDonald & J. Rafferty (Ed). Investigating mathematics, science and technology in early childhood (pp. 52-77.). Oxford University Press: Australia.

MacDonald, A. S., Wendell, K., Douglass, A., Love, M. L. (2015). Engaging young engineers teaching problem-solving skills through STEM. Paul H. Brookes Publishing Co. Baltimore, Maryland.

MacDonald, A., Huser, C., Sikder, S., & Danaia, L. (2019) Effective early childhood STEM Education: Findings from the little scientist’s evaluation. Early Childhood Education Journal. https://doi:10.1007/s10643-019-01004-9

Martens, M. L. (1999). Productive questions: Tools for supporting constructivist learning. NTSA Science and Children. May, 24-53.

McClure, E. R., Guernsey, L., Clements, D. H., Bales, S. N., Nichols, J., Kendall-Taylor, N., & Levine, M. H. (2017). STEM starts early: Grounding science, technology, engineering, and math education in early childhood. New York, NY: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop.

Millî Eğitim Bakanlığı, (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: MEB.

Moomaw, S. (2013). Teaching STEM in the early years: Activities for integrating science, technology, engineering, and mathematics. 10 Yorkton Court St. Paul: Redleaf Press.

Morgan, J.R., Moon, A.M. & L.R. Barroso. (2013). Engineering better projects. İçinde R.M. Capraro, M. M. Capraro & J. Morgan (Eds.) Project-based learning: An integrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) approach (pp. 27-37). 2nd Edition. Rotterdam, the Netherlands: Sense Publishers.

Morgan, P.L., Farkas, G., Hillemeier, M.M., & Maczuga, S. (2016). Science achievement gaps begin very early, persist, and are largely explained by modifiable factors. Educational Researcher, 45(1), 18-35.

NAE & NRC (National Research Council). (2009). Engineering in K-12 education: Understanding the status and improving the prospects. https://www.nsf.gov/attachments/117803/public/1b--Eng_in_K-12_Ed.pdf

National Association for the Education of Young Children (NAEYC) & the National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2010). Position statement on early childhood mathematics: Promoting good beginnings. URL: https://www.naeyc.org/positionstatements/mathematics

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), (2000). Geometry standard for grades pre-k-2. URL: http://standards.nctm.org.

National Research Council (NRC), (2011) Successful K-12 STEM education: İdentifying effective approaches in science, technology, engineering, and mathematics. Washington, DC: The National Academies Press.

Odabaşı, Ş.Y. (2018). STEM için ölçme ve değerlendirme. İçinde K. A. Kırkıç & E. Aydın (Ed.) Merhaba STEM yenilikçi bir öğretim yaklaşımı (ss. 109-124). Konya: Eğitim Yayınevi.

Ong, E. T., Ayob, A., Ibrahim, M.N., Adnan, M., Shariff, J., & Ishak, N. (2016). The effectiveness of an in-service training of early childhood teachers on STEM integration through Project-Based Inquiry Learning (PIL). Journal of Turkish Science Education (TUSED), 13(Special Issue), 44-58.

Patrick, H., Mantzicopoulos, P., & Samarapungavan, A. (2008). Motivation for learning science in kindergarten: Is there a gender gap and does integrated inquiry and literacy instruction make a difference. Journal of Research in Science Teaching, 46(2), 166-191.

Perry, B., & MacDonald, A. (2015). Educators’ expectations and aspirations around young children’s mathematical knowledge. Professional Development in Education, 41(2), 366-381.

Polat, Ö., & Bardak, M. (2019). STEM Approach in early childhood in Turkey. International Journal of Social Science Research, 8(2), 18-41.

Purzer, Ş., & Douglas, K. A. (2018). Assessing early engineering thinking and design competencies in the classroom. İçinde L. English & T. Moore (Eds.) Early mathematics learning and development: Early engineering learning (pp. 84-113). ISBN 978-981-10-8621-2 (eBook). Springer Nature Singapore Pte Ltd.

Rushkoff, D. (2010). Program or be programmed: Ten commands for a digital age. New York, NY: O/R Books.

Ruzzı, B.L., Eckhoff, A., & Linder, S.M. (2017) Growing in STEM: STEM resources and materials for engaging learning experiences. National Association for the Education of Young Children NAEYC, 72(1).

Seefeldt, C., & Galper, A. (2008). Active experiences for active children mathematics. (2. Edition). New Jersey: Pearson: Merrill Prentice Hall.

Sharkawy, A. (2012). Exploring the potential of using stories about diverse scientists and reflective activities to enrich primary students’ images of scientists and scientific work. Cultural Studies of Science Education 7(2), 307-40.

Smolkin, L.B., McTigue, E.M., Donovan, C.A., & Coleman, J.M. (2008). Explanation in science trade books recommended for use with elementary students. Science Education 93(4), 587-610.

Sneideman, J.M. (2013) Engaging children in STEM education EARLY! Received from http://naturalstart.org/feature-stories/engaging-children-stem-education-early

Soylu, Ş. (2016). STEM education in early childhood in Turkey. Journal of Educatıonal and Instructional Studies in The World, 6(1), 38-48.

Sperry Smith, (2016). Erken çocukluk döneminde matematik eğitimi. (S. Erdoğan ve H. Arslan Çiftçi, çev. ed.). Ankara: Eğiten Kitap.

STEM Eğitim Raporu, (2016). Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Millî Eğitim Bakanlığı: Ankara.

STEM Sprouts Teaching Guide, (2013). Boston Children’s Museum- STEM sprouts: Science, engineering, tech, math Teaching Guide. Ulaşılan adres: https://bostonchildrensmuseum.org/stem-sprouts

Stoeckelmayr, K., Tesar, M., & Hofmann, A. (2011). Kindergarten children programming robots: A first attempt. proceedings of 2nd ınternational conference on robotics in education (RİE 2011) http://www.innoc.at/fileadmin/user_upload/_temp_/RiE/ Proceedings/51.pdf

Sullivan, A., & Bers, M. U. (2015). Robotics in the early childhood classroom: Learning outcomes from an 8-week robotics curriculum in pre-kindergarten through second grade. International Journal of Technology and Design Education 26(1). https://doi:10.1007/s10798-015-9304-5

Sullivan, F. R. (2017). The Creative nature of robotics activity: Design and problem solving. İçinde: K. Myint Swe (Ed.) Robotics in STEM Education: Redesigning the Learning Experience (pp. 196-213). https://doi:10.1007/978-3-319-57786-9_9

Taub, R., Ben Ari, M., & Armoni, M. (2009). The effect of CS unplugged on middle school students' views of CS. In ACM SIGCSE Bulletin, 99-103.

Texley, J., & Ruud, R.M. (2018). Teaching STEM literacy: a constructivist approach for ages 3 to 8. Published by Redleaf Press.

Toran, M., Aydın, E., & Etgüer, D. (2020). Investigating the effects of STEM enriched implementations on school readiness and concept acquisition of children. Elementary Education Online, 19(1), 299-309.

Trundle, K.C. (2015). The inclusion of science in early childhood classrooms. İçinde K.C. Trundle & M. Sackes, (Eds.) Research in early childhood science education (s. 1-6). Springer Dordrecht Heidelberg New York London.

Tu, T. (2006). Preschool science environment: What is available in a preschool classroom? Early Childhood Education Journal, 33(4), 245-251.

Uyanık Balat, G., & Günşen, G. (2017). Okul öncesinde STEM yaklaşımı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(42), 337-348.

Ünal, M. (2019). 4-6 yaş okul öncesi çocuklarına etkinlik temelli STEM eğitiminin bilimsel süreç becerilerine etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Watts, T.W., Duncan, G.J., Siegler, R.S., & Davis-Kean, P.E. (2014). What’s past is prologue: Relations between early mathematics knowledge and high school achievement. Educational Researcher, 43, 352-360.

Wulf, W.A. (1999). The image of engineering. Issues in Science and Technology, 15(2).

Wyeth, P., & Wyeth, G. (2008). Robot building for preschoolers. U. Visser et al. (Eds.) RoboCup 2007, LNAI 5001, pp. 124-135.

Yaşar Ekici, F., Bardak, M., & Yousef Zadeh, M. (2018). Erken çocukluk döneminde STEM. İçinde K. A. Kırkıç ve E. Aydın (Ed.). Merhaba STEM yenilikçi bir öğretim yaklaşımı (s. 51-78). Eğitim Yayınevi: Konya.

Yelland, N., Drake, P., Sadler, K., & Department of Education and Training, Australia, (2017) Early learning in STEM: Multimodal learning in the 21st century. Project Report. Victoria University, Melbourne.

Yıldırım, B. (2020). Preschool STEM activities: Preschool teachers’ preparation and views. Early Childhood Education Journal. https://doi.org/10.1007/s10643-020-01056-2

Yücelyiğit, S., & Aral, N. (2017). STEM education in child development. İçinde B. Özdemir, N. L. Shapekova, B. Ak, H. Yıldız, F. Özcanarslan, L. Ivanova, St. Kliment Ohridski (Ed). Developments in health sciences (pp. 405-413). University Press, Sofia.

Zan, (2016). Why stem? why early childhood? why now? İçinde S. Counsell, L. Escalada, R. Geiken, M. Sander, J. Uhlenberg, B. Van Meeteren, S. Yoshizawa, & B. Zan (Ed.) STEM learning with young children: Inquiry teaching with ramps and pathways (pp. 23-30). Published by Teachers College Press, 1234 Amsterdam Avenue, New York, NY 10027.

Yayınlanmış

2021-05-02

Nasıl Atıf Yapılır

Erol, A., & İvrendi, A. (2021). Erken Çocuklukta STEM Eğitimi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5(1), 255–284. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202151265

Sayı

Bölüm

Derleme Makaleler