Okul öncesi öğretmenlerinin kariyer uyumlulukları ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler arasındaki ilişkinin incelenmesi

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202151307

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Okul öncesi dönem, Okul öncesi öğretmeni, Kariyer uyumluluğu, Mutluluk artırıcı strateji kullanımı

Özet

Bireyin akademik yaşamında ilk karşılaştığı formal eğitim kurumları okul öncesi eğitim kurumları ve hayatına giren ilk öğretmenler okul öncesi öğretmenleridir. Okul öncesi Öğretmenlerinin Kariyer Uyumlulukları ve Çocuklar İçin Kullandıkları Mutluluk Artırıcı Stratejiler arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılan araştırmada, nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modeli tercih edilmiştir. Örneklemin belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmış ve araştırmanın örneklemini farklı okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan 229 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırma verilerinin normal dağılımı incelenmiş ve analiz sonucunda parametrik olmayan analiz yöntemlerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin kariyer uyumluluklarının ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejilerin mesleğini sevme ve mesleğini seçme durumlarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı, kariyer uyumlulukları ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki olduğu ve kariyer uyumluluğu yüksek öğretmenlerin mutluluk artırıcı strateji kullanım düzeylerinin de yüksek olduğu görülmüştür.

Yayınlanmış

2021-05-02

Nasıl Atıf Yapılır

Sapsağlam, Özkan, Karabulut, R., & Ekici, İpek. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin kariyer uyumlulukları ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5(1), 209–227. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202151307

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri