Ebeveynlerin çizgi filmlere yönelik bakış açılarının ve görüşlerinin incelenmesi

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202041202

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

çizgi filmler, okul öncesi dönem, erken çocukluk dönemi, televizyon, ebeveynlerin görüşleri

Özet

Bu araştırmada çocuğu okul öncesi eğitime devam eden ebeveynlerin genel olarak çizgi filmlere bakış açıları ve çizgi filmler hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Nicel araştırma yaklaşımlarından tarama deseni, nitel araştırma yaklaşımlarından ise durum çalışması deseni bu araştırmada birlikte kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenen 66 ebeveynden veriler “Ebeveynlerin Çizgi Filmlere Bakışı” ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Ebeveynlerin çizgi filmler hakkındaki detaylı görüşleri ise açık uçlu sorular aracılığıyla yazılı toplanmıştır. Ebeveynler, çizgi filmlerin olumsuz olduğuna ilişkin açık bir görüş belirtmemişlerdir. Ebeveynler, çizgi filmlerin çocuklarını kontrol etmek amacıyla kullanılan bir araç olmadığını ifade etmişlerdir. Çizgi filmlerin çocuklarının gelişimlerine katkı sağlayacak bir araç olup olmadığı konusunda da ebeveynlerin kararsız oldukları tespit edilmiştir. Çocuklar için çizgi filmlerin eğlendirici bir araç olduğu da yine ebeveynler tarafından ifade edilmiştir. Bazı ebeveynler, çocukların izleyeceği çizgi filmlerin dikkatle seçildiğinde veya ebeveynlerin kontrolü altında izletildiğinde faydalı olabileceği ve gelişimlerini destekleyebileceğini belirtmiştir.

Yazar Biyografileri

Ömer Koçak, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Ömer KOÇAK, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim dalında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim dalında Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları eğitim teknolojileri, etkileşimli tahtalar ve erken çocukluk eğitiminde çizgi filmlerdir.

Yüksel Göktaş, Atatürk Üniversites, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yüksel GÖKTAŞ, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim dalında Profesör Doktor olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları sanal dünyalar, arttırılmış gerçeklik ve öğretim teknolojileri araştırmalarıdır.

Referanslar

Adak Özdemir, A. ve Ramazan, O. (2012). Çizgi filmlerin çocukların davranışları üzerindeki etkisinin anne görüşlerine göre incelenmesi. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 35, 157-173.

Alloway, T. P., Williams, S., Jones, B., & Cochrane, F. (2014). Exploring the impact of television watching on vocabulary skills in toddlers. Early Childhood Education Journal, 42(5), 343-349.

Ansari, A., & Crosnoe, R. (2016). Children's hyperactivity, television viewing, and the potential for child effects. Children and Youth Services Review, 61, 135-140. http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2015.12.018

Barak, M., Ashkar, T., & Dori, Y. J. (2011). Learning science via animated movies: Its

effect on students”Ÿ thinking and motivation. Computers & Education, 56(3),

-846.

Booth, J. L. (1997). An analysis of children's learning from cartoons. Doctoral Dissertation. University of South Florida, Florida.

Chraif, M., & Aniţei, M. (2011). The physiological effects of cartoons blood scenes on the youngsters in Romania. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 465-470.

Coyne, S. M., & Whitehead, E. (2008). Indirect aggression in animated Disney films. Journal of communication, 58(2), 382-395.

Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Çev. M. Bütün & S. B. Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Demir, O., Atan, A., & Gelisli, Y. (2016). The effect of cartoons broadcasted on Television to the socialization process of elementary school students. Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 1(2), 45-56.

Ergün, S. (2012). The influence of violent TV cartoons watched by school children in Turkey. Acta Paulista de Enfermagem, 25(SPE2), 134-139.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York, N.Y: McGraw-Hill Higher Education.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. London, England: SAGE

İvrendi, A., & Adak Özdemir, A. (2010). Mothers’ evaluation of cartoons’ influence on early childhood children. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2561-2566.

Habib, K., & Soliman, T. (2015). Cartoons’ effect in changing children mental response and behavior. Open Journal of Social Sciences, 2015(3), 248-264. http://dx.doi.org/10.4236/jss.2015.39033

Helm, A. F., & Spencer, R. M. (2019). Television use and its effects on sleep in early childhood. Sleep Health, 5(2019), 142-147. https://doi.org/10.1016/j.sleh.2019.02.009

Kirsh, S. J. (2006). Cartoon violence and aggression in youth. Aggression and Violent Behavior, 11(6), 547-557.

Khan, K. S., Purtell, K. M., Logan, J., Ansari, A., & Justice, L. M. (2017). Association between television viewing and parent-child reading in the early home environment. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 38(7), 521-527.

Koçak, Ö. (2016). Üç boyutlu çizgi filmlerin okul öncesi öğrencilerin mekânda konum ile ilgili kavramları öğrenmelerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Koçak, Ö. & Göktaş, Y. (2018). Televizyon ve çizgi film: Okul öncesi çocukların ve ebeveynlerinin izleme alışkanlıkları. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya. Erişim adresi: https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/ICES-UEBK-TamMetin.pdf

Ling, T. H. (2003). Learning a procedurel task with animation: A comparison between

the high and low visual spatial learners. Yüksek lisans tezi. The University of

Hong Kong, Hong Kong.

Onder, A. & Dagal, A. B. (2007). Turkish parents' views on quality standards for children's television programmes. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 6(1), 25-39.

Oyero, O. & Oyesomi, K. O. (2014). Perceived influence of television cartoons on Nigerian children’s social behaviour. Estudos em Comunicação, 17, 91-116.

Ozturk, A., Sezer, T. A., & Tezel, A. (2018). Evaluation of sleep and television viewing habits of primary school students. Journal of Turkish Sleep Medicine, 5(3), 73-80. https://doi.org/10.4274/jtsm.99609

Pandit, A. S. & Kulkarni, B. V. (2012). Children are trapped in the illusion of cartoon

channel. International Educational E-Journal, 1(2), 7-17.

Peters, K. M. & Blumberg, F. C. (2002). Cartoon violence: Is it as detrimental to preschoolers as we think?. Early Childhood Education Journal, 29(3), 143-148.

Rajput, K. & Jain R. (2017). Mother’s perception about influence of cartoons on child’s behaviour and parenting style. International Journal of Research and Review, 4(6), 103-113.

Rashid, A. (2015). Impact of television cartoon channels on children in India. Journal of

Indian Research, 3(2), 64-72.

Ravikiran, S. R., Baliga, B. S., Jain, A., & Kotian, M. S. (2014). Factors influencing the television viewing practices of Indian children. The Indian Journal of Pediatrics, 81(2), 114-119.

Shanthipriya, P. & Prabha, A. A. (2017). A study on parent’s perception towards children viewing cartoon channels. Journal of Applied and Advanced Research, 2(1), 31-36.

Soumya, A., Jeryda Gnanajane Eljo, J. O., & Anitha, R. (2014). A study on parental perception towards children viewing cartoon. International Journal of Scientific Research, 3(9), 466-467.

Wilson, B. J., Smith, S. L., Potter, W. J., Kunkel, D., Linz, D., Colvin, C. M., & Donnerstein, E. (2002). Violence in children's television programming: Assessing the risks. Journal of Communication, 52(1), 5-35.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin yayıncılık.

Yousaf, Z., Shehzad, M., & Hassan, S. A. (2015). Effects of Cartoon Network on the behavior of school going children (A Case study of gujrat city). International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS), 1(1), 73-179.

Zhang, Q., Cao, Y., Gao, J., Yang, X., Rost, D. H., Cheng, G., ... & Espelage, D. L. (2019). Effects of cartoon violence on aggressive thoughts and aggressive behaviors. Aggressive Behavior, 2019, 1-9. https://doi.org/10.1002/ab.21836

Zimmerman, F. J., Ortiz, S. E., Christakis, D. A., & Elkun, D. (2012). The value of social-cognitive theory to reducing preschool TV viewing: A pilot randomized trial. Preventive Medicine, 54(2012), 212-218. http://doi.org/10.1016/j.ypmed.2012.02.004

Yayınlanmış

2020-04-01

Nasıl Atıf Yapılır

Koçak, Ömer, & Göktaş, Y. (2020). Ebeveynlerin çizgi filmlere yönelik bakış açılarının ve görüşlerinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(1), 52–73. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202041202

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri