Okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal problem çözme becerisinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720171239

Yazarlar

  • Şuheda Bozkurt Yükçü Hacettepe Ünversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü
  • Haktan Demircioğlu Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Okul öncesi dönem, sosyal problem çözme, çocuk gelişimi

Özet

Bu araştırmanın amacı; okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın evreni, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan bağımsız anaokullarına devam eden dört-altı yaş arası çocuklar ve ebeveynlerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi, basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiş olan 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan bağımsız anaokullarına devam eden dört-altı yaş arası 240 çocuk ve ebeveynden oluşmaktadır. Betimsel araştırma yöntemlerinden kesitsel tarama modelinde yürütülen araştırmanın veri toplama aşamasında; Genel Bilgi Formu ve Wally Sosyal Problem Çözme Dedektiflik Oyun Testi kullanılmıştır. Verilerin analizi yapılırken Kruskal Wallis-H Testi, Bağımsız Gruplar-T Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre çocukların sosyal problem çözme becerilerinin yaşa göre anlamlı bir farklılık gösterirken; cinsiyete, anne ve baba yaşına, anne ve baba eğitim durumuna, anne ve baba çalışma durumuna, kardeş sayısına ve aylık gelire göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Araştırma sonuçları ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve yorumlanmıştır.

Yazar Biyografileri

Şuheda Bozkurt Yükçü, Hacettepe Ünversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Bölümü, Araştırma Görevlisi

Haktan Demircioğlu, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Bölümü, Yardımcı Doçent

Yayınlanmış

2017-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

Bozkurt Yükçü, Şuheda, & Demircioğlu, H. (2017). Okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal problem çözme becerisinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(2), 216–238. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720171239

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri