Oyun temelli çevre etkinliklerinin okul öncesi çocukların çevresel farkındalıklarına etkisinin incelenmesi

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720171240

Yazarlar

  • Nesrin Akbayrak Uludağ Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü
  • Nalan Kuru Turaşlı Uludağ Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Okul öncesi eğitim, çevre farkındalığı, çevre

Özet

Bu araştırmanın amacı oyun temelli öğrenme etkinliklerinin okul öncesi dönem çocuklarının çevresel farkındalıkları üzerindeki etkisini anlamaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden tek durum çalışması (tip1) kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Bursa Nilüfer ilçesinde bulunan okullar arasından orta sosyo-ekonomik düzeyden yansız atama ile seçilen bir ilköğretim okulunun anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubundaki 15 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile veri toplanmış olup veri analizinde içerik analizi ve betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri analizi sonucunda yapılan etkinliklerin çocukların çevresel farkındalıklarını desteklediğini, çocukların çevresel farkındalıklarını zenginleştirdiğini ve bakış açılarını genişlettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Yayınlanmış

2017-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

Akbayrak, N., & Kuru Turaşlı, N. (2017). Oyun temelli çevre etkinliklerinin okul öncesi çocukların çevresel farkındalıklarına etkisinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(2), 239–258. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720171240

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri